Еңбек қорғау және экология пәнінен тест

Бұл құжатта Еңбек қорғау және экология пәнінен жауабы бар сынақтар. Тікелей сілтеме арқылы жауабы бар сынақтарды жүктей аласыз.

Задание №1
Вопрос:
Еңбек процессіндегі адамның денсаулық және жұмысқа қабілеттілігінің қауіпсіздігін сақтау бойынша заң шығару, әлеуметтік экономикалық ұйымдастыру, техникалық, санитарлық- гигиеналық шаралардың жүйесі.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбекті қорғау
2) Еңбектің гигиенасы
3) Өндірістік санитария
4) Техника қауіпсіздігі
5) Өртке қарсы қорғануы

Задание №2
Вопрос:
Еңбекті қорғаудың сұрақтары заң арқылы қарастырылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұйымдастыру
2) Заң бойынша.
3) Техникалық
4) Санитарлық
5) Алдын алу

Задание №3
Вопрос:
Еңбек гигиенасы және өндірістік санитарияны қарастырыратын еңбекті қорғау сұрақтары

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұйымдастыру
2) Техникалық
3) Санитарлық
4) Алдын алу
5) Заң бойынша.

Задание №4
Вопрос:
Еңбекті қорғаудагы техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігін қарастыратын сұрақтар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұйымдастыру
2) Санитарлық
3) Алдын алу
4) Заң бойынша
5) Техникалық

Задание №5
Вопрос:
Қауіпсіз жұмыстың қамтамасыз етілуін, еңбекті қорғаудың сұрақтары бойынша шаралардың орындалуын бақылайтын еңбекті қорғау сұрақтары.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Техникалық
2) Ұйымдастыру
3) Санитарлық
4) Алдын алу
5) Заң бойынша

Задание №6
Вопрос:
Ұйымдастырушылық, техникалық жане санитарлы-гигиеналық шараларды іске асыруға, енбектің қауіпсіз жағдайын жасауға бағытталған заң актілері мен құқықтық нормалары

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбек туралы заң
2) Ұжымдық келісім шарт
3) Еңбекті қорғау турлы заң
4) Жан-жақты келісім шарт
5) Еңбек келісім шарты

Задание №7
Вопрос:
Ұйымдастыру және техникалық шаралар және жұмыс істейтін қауіпті өндірістік факторларынын алдын алу құралдарының жүйесі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбек гигиенасы
2) Техника қауіпсіздігі
3) өндірістік санитария
4) Еңбекті қорғау
5) Өрт қауіпсіздігі

Задание №8
Вопрос:
Ұйымдастыру шаралары және адамдарды өрт қауіпі факторынан сақтап қалуға бағытталған техникалық құралдардың кешені.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өндірістік санитария
2) Өрт қауіпсіздігі
3) Еңбек гигиенасы
4) Еңбекті қорғау
5) Техника қауіпсіздігі

Задание №9
Вопрос:
Өндірістік орта мен енбек процессінің жұмысшылардың организміне әсер етуін зерттейтін ғылым

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өрт қауіпсіздігі
2) Өндірістік санитария
3) Еңбек гигиенасы
4) Техника қауіпсіздігі
5) Еңбекті қорғау

Задание №10
Вопрос:
Гигиена және техникалық – санитарлық техникалық шаралардың және зиянды өндірістік факторлардың адамдарға әсерін сақтап қалу немесе болдармауға бағатталған құралдардың жүйесі.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбек гигиенасы
2) Еңбекті қорғау
3) Техника қауіпсіздігі
4) Өндірістік санитария
5) Өрт қауіпсіздігі.

Задание №11
Вопрос:
Еңбектің реттелуіне сүйенген заң актілері мен нормалары.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұжымдық келісім-шарт
2) Еңбекті қорғау турлы заң
3) Жан-жақты келісім шарт
4) Еңбекті қорғау турлы заң
5) Еңбек туралы заң.

Задание №12
Вопрос:
Кәсіпорында және әкімшілікте қызметкерлер арасында туындайтын еңбек туралы заң және басқа заң актілері туралы келіспеушіліктің пайда болуы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбек таластары
2) Ұжымдық даулар
3) Жеке даулар
4) Кәсіподақтағы даулар
5) Әкімшілік даулар.

Задание №13
Вопрос:
Кәсіподақ комитетінің мен кәсіпорының қызметкерлері
және кәсіпорынның әкімшілігі арасындағы ұжымның
екі жақты келісімі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбекті қорғау туралы заң
2) Ұжымдық келісім-шарт
3) Еңбек туралы заң
4) Еңбек келісім-шарты
5) Жан- жақты келісім-шарт

Задание №14
Вопрос:
Ұжымдық келісім-шартта көрсетілген міндеттемелр мен жағдайларды бұзған немесе орындамаған кезде айыпты тартылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қылмыстық жауапкершілік
2) Заттық жауапкершілік
3) тәртіптік және әкімшілік жауапкершілік
4) Азаматтық жауапкершілік
5) Әкімшілік жауапкершілік.

Задание №15
Вопрос:
Қызметкердің мамандығы және біліктілігі бойынша ішкі тәртіпке бағынуы, орындауға міндетті ауызша немесе жазбаша келісім шарты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Еңбекті қорғау туралы заң
2) Еңбекті туралы заң
3) Жан- жақты келісім-шарт
4) Еңбек келісім-шарты
5) Ұжымдық келісім-шарты

Задание №16
Вопрос:
Қызметкердің еңбек қызметі туралы негізгі құжаты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұжымдық келісім-шарты
2) Еңбек келісім-шарты
3) Кәсіподақ билеты
4) Еңбек кітапшасы

5) Еңбек туралы заң

Задание №17
Вопрос:
Кәсіпорындарда еңбектің реттелуі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Кәсіпорындар жарғысымен
2) Еңбек туралы заң бойынша
3) Еңбек келісім – шарты бойыша

4) Еңбек жарғысымен.

5) Ішкі еңбек ережелерінің тәртібімен

Задание №18
Вопрос:
Қызметкердің негізгі құжаттарын қолына берілетін жағдай

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Басқа жұмысқа ауысқанда
2) Жұмыстан шығару кезінде
3) Оқу барысында
4) Қызметі жоғарлағанда
5) Жаңа мамандық алғанда

Задание №19
Вопрос:
Еңбекті қорғаудағы жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыстың орындалу барысы, заңдардың, ережелердің және нормалардың сақталуы жөніндегі сұрақтар дербес жауапты маманға тікелей тапсырылған

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жетекшіге
2) Бас инженерге
3) Еңбекті қорғау инженеріне
4) Заңгерге
5) Профкомға

Задание №20
Вопрос:
Табиғи фаторлардың есебінен болатын ауа алмасу процессі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жасанды желдету
2) Жергілікті желдету
3) Табиғи желдету
4) Ортақ желдету
5) Аралас желдету

Задание №21
Вопрос:
Механикалық қоздырғыштардың көмегімен ұйымдастырылатын ауа алмасу жүйесі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Табиғи желдету
2) Жергілікті желдету
3) Ортақ желдету
4) Жасанды желдету
5) Аралас желдету

Задание №22
Вопрос:
Өндірістік мекеменің ауасының санитарлы-гигиеналық жағдайын сақтауды қамтамасыз етеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жасанды желдету
2) Ортақ желдету
3) Аралас желдету
4) Табиғи желдету
5) Жергілікті желдету

Задание №23
Вопрос:
Ауаның жұмыс орнына түсуін және сонымен қатар шығарылуын қамтамасыз етеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жергілікті желдету
2) Жасанды желдету
3) Аралас желдету
4) Табиғи желдету
5) Ортақ желдету

Задание №24
Вопрос:
Жергілікті және ортақ желдету жүйелерінің құрамасы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жасанды желдету
2) Жергілікті желдету
3) Аралас желдету
4) Табиғи желдету
5) Ортақ желдету

Задание №25
Вопрос:
Бұл инструктаждың мақсаты қызметкерді жалпы еңбек ережелерімен таныстыру.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Мақсаттық
2) Алғашқы
3) Жоспардан тыс
4) Енгізу
5) Қайталау

Задание №26
Вопрос:
Жұмысқа жаңадан кірген немесе бір мекемеден екіншіге ауысқан жағдаайда, сонымен қатар мекемеге практика өту үшін жіберілген оқушыларға жүргізілетін нұсқаулық

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Мақсаттық
3) Қайталау
4) Кіріспе
5) Жоспардан тыс

Задание №27
Вопрос:
Бұл нұсқаулықтың мақсаты еңбекке қауіпсіз жолдарды көрсете отырып, жұмыстың нақты жағдайымен таныстыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қайталау
2) Алғашқы
3) Жоспардан тыс
4) Мақсаттық
5) Кіріспе

Задание №28
Вопрос:
Нұсқаулықты жұмыс күнінің басталған кезінде және технологиялық процесстің мінездемесімен және міндеттерімен, мүмкін болатын қиындықтармен және олардың алан алу шараларымен, қауіп өте жоғары жерлерді таныстырғанда жүргізеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қайталау
2) Кіріспе
3) Жоспардан тыс
4) Алғашқы
5) Мақсаттық

Задание №29
Вопрос:
Нұсқаулықты зақым алған немесетехника қауіпсіздігін бұзған, әлі
оқыс оқиғаға әкелмеген, бірақ сондай жағдайға әкелуі мүмкін болған
жағдайда жүргізеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Кіріспе
3) Мақсаттық
4) Жоспардан тыс
5) Қайталау

Задание №30
Вопрос:
Бұл нұсқаулықтың мақсаты зақым келтірген немесе техника қауіпсіздігінің талаптарын бұзған оқиғаларды талдау және алдын алу

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Кіріспе
3) Мақсаттық
4) Жоспардан тыс
5) Қайталау

Задание №31
Вопрос:
Бұл нұсқаулықты жаңа жұмыс бастаған кезде қауіпсіздік шараларын анықтау және алдыңғы білімді бекіту үшін жұмыс орындарында немесе жұмыскерлер отыратын жерлерде жүргізеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Кіріспе
3) Мақсаттық
4) Жоспардан тыс
5) Қайталау

Задание №32
Вопрос:
Бұл нұсқаулықтың мақсаты қысқаша нақты қауіпсіздік ережелерін, осы жағдайдағы өзгерістерді көрсету

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Қайталау
3) Кіріспе
4) Мақсаттық
5) Жоспардан тыс

Задание №33
Вопрос:
Нұсқаулықты қауіпті жұмыс істер алдында жүргізеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Мақсаттық
2) Алғашқы
3) Кіріспе
4) Қайталау
5) Жоспардан тыс

Задание №34
Вопрос:
Бұл нұсқаулықтың мақсаты жұмыс жасау барысында болуы мүмкіи қиындықтармен және қысқаша нақты жұмыс істеу жолдарымен таныстыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы
2) Кіріспе
3) Қайталау
4) Мақсатты
5) Жоспардан тыс

Задание №35
Вопрос:
Мекемелерде еңбек тәртібі қамтамасыз етіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Мақтау қағазымен
2) Сөгістермен
3) Сыйлықпен
4) Мадақтау және жазалаумен
5) Жолдамалармен

Задание №36
Вопрос:
Қайталау нұсқаулығының жүргізілу мерзімі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 4 айда 1 рет
2) 3 айда 2 рет
3) 3 айда 3 рет
4) 3 айда 1 рет
5) 2 айда 1 рет

Задание №37
Вопрос:
Инструктаж түрлері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Алғашқы, қайталау, жоспардан тыс,мақсаттық.
2) Кіріспе, алғашқы, қайталау, жоспардан тыс, мақсаттық
3) Кіріспе, алғашқы, қайталау, жоспардан тыс
4) Кіріспе, қайталау, жоспардан тыс, мақсаттық.
5) Кіріспе, алғашқы, жоспардан тыс, мақсаттық.

Задание №38
Вопрос:
Жұмысшының қауіпті фактор әсерінен болған жағдайы.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өндірістік жарақат
2) Азғантай жарақат
3) Өндірістегі оқыс оқиға
4) Тұрмыстық жарақат
5) Профессионалдық ауру

Задание №39
Вопрос:
Өндірістегі оқыс оқиғаның нәтижесінен адам организміне кенет зақым келуі немсе дұрыс қызметінің бұзылуы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өндірістік жарақат
2) Профессионалдық ауру
3) Тұрмыстық жарақат
4) Өндірістегі оқыс оқиға
5) Азғантай жарақат

Задание №40
Вопрос:
Жұмыстың жағымсыз жағдайынан жұмысшыда пайда болған сырқаттар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өндірістік жарақат
2) Азғантай жарақат
3) Профессионалдық ауру
4) Өндірістегі оқыс оқиға
5) Тұрмыстық жарақат

Задание №41
Вопрос:
Өндірістік жарақаттар ауырлығына қарай бөлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 5 топқа
2) 6 топқа
3) 4 топқа
4) 2 топқа
5) 3 топқа

Задание №42
Вопрос:
Пайда болуына қарай оқыс оқиғалар бөлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1 топқа
2) 5 топқа
3) 2 топқа
4) 3 топқа
5) 4 топқа

Задание №43
Вопрос:
Жұмыс уақыты кезінде мекеме аймағанда және мекеменің жұмысымен басқа аймақта жүргенде болған оқыс оқиғалар немен байланысты?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жұмыспен
2) Спортпен
3) Тұрмыспен
4) Өндіріспен
5) Хоббимен

Задание №44
Вопрос:
Жұмысқа келу немесе жұмыстан қайтқан уақытта әртүрлі мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін орындау барысында болған оқыс оқиғалар немен байланысты?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жұмыспен
2) Өндіріспен
3) Хоббимен
4) Тұрмыспен
5) Спортпен

Задание №45
Вопрос:
Қызметкерлермен жұмыстан бос уақытта, күнделікті тұрмыста болған оқыс оқиғаны немен байланыстырады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Хоббимен
2) Өндіріспен
3) Тұрмыспен
4) Жұмыспен
5) Спортпен

Задание №46
Вопрос:
Өндіріс ішіндегі ауаның табиғи түрде алмасуын тудыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Кондиционерлеу
2) Салқындату
3) Жылу беру
4) Желдету
5) Мұздату

Задание №47
Вопрос:
Температураны, ылғалды және тазалықты сыртқы жағдайларға қарамастан жабық мекемелерде жасау және автоматтандыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жылу беру
2) Салқындату
3) Кондиционерлеу
4) Желдету
5) Мұздату

Задание №48
Вопрос:
Күннің сәулелі энергиясынан жасалады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жасанды жарық беру
2) Радиациалық шашу
3) Тікелей жарық беру
4) Табиғи жарық беру
5) Жанама жарық беру

Задание №49
Вопрос:
Ауа қозғалысын басқару бұл

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Аэрация
2) Эрганация
3) Двуэрация
4) Диэрация
5) Проэрация

Задание №50
Вопрос:
Дыбыс жиілігінің мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 3
2) 2
3) 4
4) 7
5) 5

Задание №51
Вопрос:
Қызметтік тергеудің нәтижелерін қандай актпен хаттайды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Н-2
2) ДУ-46
3) Н-1
4) ДУ-47
5) ДУ-71

Задание №52
Вопрос:
Электр тоғының зиян және қауіпті әсерін болдырмауға арналған ұйымдастырушылық және техникалық шаралардың жүйесі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өрт қауіпсіздігі
2) Еңбекті қорғау
3) Еңбек гигиенасы
4) Электр қауіпсіздігі
5) Өндірістік санитария

Задание №53
Вопрос:
Адамның тоқ өтетін тұстарға жабысуын тудыратын тоқ

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 12-ден 22 мА дейін
2) 1-ден 5 мА дейін
3) 10-нан 25 мА дейін
4) 5-тен 15 мА дейін
5) 7-ден 14 мА дейін

Задание №54
Вопрос:
Тоқтың тірі бөлшектердің тітіркенуі мен қоздыруына алып келу қабілеті

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Биологиялық әсер
2) Химиялық әсер
3) Жылулық әсер
4) Механичкалық әсер
5) Радиоактивтік әсер

Задание №55
Вопрос:
Тоқтың күйікке әкелу қабілеті

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Химиялық әсер
2) Биологиялық әсер
3) Жылулық әсер
4) Механикалық әсер
5) Радиоактивтік әсер

Задание №56
Вопрос:
Тоқтың тірі бөлшектердің бөлінуіне әкелетін қабілеті

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жылулық әсер
2) Механикалық әсер
3) Биологиялық әсер
4) Химиялық әсер
5) Радиоактивтік әсер

Задание №57
Вопрос:
Тоқтың қан электролизіне әкелетін қабілеті

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Механикалық әсер
2) Биологиялық әсер
3) Химиялық әсер
4) Радиоактивтік әсер
5) Жылулық әсер

Задание №58
Вопрос:
Адам денесі арқылы өткенде қол бұлшық еттерінің қысқаруын болдыратын тоқ түрі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жіберетін
2) Лақтыратын
3) Фибрилляциондық
4) Жібермейтін
5) Шектеулі

Задание №59
Вопрос:
Кәсіпорын аумағында еңбектік міндеттер орындау барысында немесе кәсіпорыннан тыс жұмысты орындау барысында болған оқыс оқиғалар қандай тергеуге жатады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қоғамдық тергеу
2) Профессионалды тергеу
3) Қызметтік т ергеу
4) Статистикалық тергеу
5) Арнайы тергеу

Задание №60
Вопрос:
Бір уақытта екі немесе одан көп қызметкерлермен болған жағдайлар қандай тергеуге жатады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қызметтік тергеу
2) Арнайы тергеу
3) Қоғамдық тергеу
4) Профессионалды тергеу
5) Статистикалық тергеу

Задание №61
Вопрос:
Қызметтік тергеу орындалуы тиіс уақыт аралығы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 10 сағат
2) 12 сағат
3) 24 сағат
4) 20 сағат
5) 48 сағат

Задание №62
Вопрос:
Арнайы тергеу орындалуы тиіс уақат аралығы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 10 күн
2) 12 күн
3) 15 күн
4) 16 күн
5) 20 күн

Задание №63
Вопрос:
Қызметтік тергеу акты қанша данадан тұрады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 4
2) 3
3) 2
4) 5
5) 1

Задание №64
Вопрос:
Қолды, басты, бетті қорғау амалдары дегеніміз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұжымдық қорғаныс
2) Қоғамдық қорғаныс
3) Жеке қорғаныс
4) Профессионалды қорғаныс
5) Аралас қоғаныс

Задание №65
Вопрос:
2 немесе одан көп адамдардың қорғанысы үшін қолданылатын амалдар ол

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жеке қорғаныс
2) Ұжымдық қорғаныс
3) Қоғамдық қорғаныс
4) Профессионалды қорғныс
5) Аралас қорғаныс

Задание №66
Вопрос:
Қолданылуы бойынша қорғаныс біліктілігінің мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 3
2) 5
3) 2
4) 7
5) 4

Задание №67
Вопрос:
Адам денесі арқылы өткенде жүрек фибрилляцисына әкелетін тоқ түрі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жіберетін
2) Лақтыратын
3) Фибрилляциондық
4) Жібермейтін
5) Шектеулі

Задание №68
Вопрос:
Қызметкерлерді жарақаттарға немесе денсаулықтың күрт нашарлауына (улану, үсу т.б.) алып келетін өндірістік факторлар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жеңіл
2) Зиянды
3) Ауыр
4) Қауіпті
5) Жанама

Задание №69
Вопрос:
Қызметкерлердің әртүрлі ауруларға немесе жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне алып келетін өндірістік факторлар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жеңіл
2) Қауіпті
3) Ауыр
4) Жанама
5) Зиянды

Задание №70
Вопрос:
Зиянды қауіпті факторлар бөлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Физикалық, биологиялық, химиялық
2) Физикалық, химиялық, психофизиологиялық, биолигиялық
3) Физикалық, биологиялық, психонервоздық, химиялық
4) Химиялық, биологиялық, психонервоздық
5) Физичкалық, химиялық, психонервоздық

Задание №71
Вопрос:
Өндірістік саладағы жылжымалы машиналар мен механизмдерге, жылжымалы элементтерге, қозғалмалы өнімдерге, материалдарға, ауаның шаңдануы және газдалуы, ауа темпереатурасының жоғарылауы, төмендеуі, шу және вибрацияның, инфро және ультродыбыстың ауытқулары ол.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Биологиялық қауіпті зиянды факторлар
2) Физикалық, зиянды және қауіпті факторлар
3) Психофизиологиялық қауіпті зянды факторлар
4) Химиялық, қауіпті зиянды факторлар
5) Механикалық қауіпті зиянды факторлар

Задание №72
Вопрос:
Жалпы токсикалық, аллергендер, концерогендер және басқа

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Биологиялық қауіпті зиянды факторлар
2) Химиялық, қауіпті зиянды факторлар
3) Механикалық қауіпті зиянды факторлар
4) Психофизиологиялық қауіпті зиянды факторлар
5) Физикалық, қауіпті зиянды факторлар

Задание №73
Вопрос:
Микроағзалар (бактериялар, вирустар, саңырауқұлатар) макроағзалар (кейбір жануарлар)

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Химиялық қауіпті зиянды факторлар
2) Механикалық қауіпті зиянды факторлар
3) Физикалық, қауіпті зиянды факторлар
4) Биологиялық қауіпті зиянды факторлар
5) Психофизиологиялық қауіпті зиянды факторлар

Задание №74
Вопрос:
Физикалық жәнежүйке-жүйенің шамадан тыс жүктелуі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Биологиялық қауіпті зиянды факторлар
2) Физикалық, қауіпті зиянды факторлар
3) Психофизиологиялық қауіпті зиянды факторлар
4) Механикалық қауіпті зиянды факторлар
5) Химиялық қауіпті зиянды факторлар

Задание №75
Вопрос:
Қандай өндірістік орта ауа температурасымен, ылғалдылық және инфрақызыл сәулелермен байланысты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Психофизиологиялық факторлар
2) Биологические факторы
3) Физикалық, зиянды және қауіпті факторлар
4) Механикалық факторлар
5) Метеорологиялық шарттар

Задание №76
Вопрос:
Өндірістік дабылдың шығарылуына кедергі келтіретін, , жағымсыз
әсер тудыратын кез келген дыбыс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Шу
2) Ультрадыбыс
3) Вибрация
4) Сыбдыр
5) дабылдар

Задание №77
Вопрос:
Әтүрлі жиіліктегі дыбыстар спектрі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Дыбыстың жиілік құрамы
2) Микротолқындар
3) Вибрация
4) Инфрадыбыс
5) Ультрадыбыс

Задание №78
Вопрос:
Дыбыстық толқын мен әр аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, және дыбыстық толқынның жылжу бағытына перпендикулярлы энергия мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Микротолқындар
2) Вибрация
3) Дыбыс күші немесе интенсивтік
4) Инфрадыбыс
5) Ультрадыбыс

Задание №79
Вопрос:
Жиілігі 20 Гц-тан төмен дыбыс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Микротолқындар
2) Вибрация
3) Инфрадыбыс
4) Дыбыс күші немесе интенсивтік
5) Ультрадыбыс

Задание №80
Вопрос:
Жиілігі 20 Гц-тан жоғары дыбыс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Вибрация
2) Ультрадыбыс
3) Шу
4) Микротолқындар
5) Инфрадыбыс

Задание №81
Вопрос:
Шу спектрнде қандай да бір екпіннің басым болу жағдайы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Екпінділік
2) Қарқандылық
3) Шудың жиілік құрамы
4) Вибрация
5) Инерция

Задание №82
Вопрос:
Кернеудің электрлі орнығуына және жүйесіне қарай бөлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 2
2) 5
3) 4
4) 3
5) 6

Задание №83
Вопрос:
Жұмықа кіргізу, жұмыс уақытында бақылау, үзілісті хаттау, басқа жұмыс орнына ауысу, жұмыстың бітуі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұйымдастыру шаралары
2) Техникалық шаралар
3) Техникалық құралдар
4) Алдын алу шаралары
5) Жөндеу шаралары

Задание №84
Вопрос:
Белгілі бір істеген жұмыстың нәтижесінен пайда болатын жұмысқа қабілетінің төмендеуі және осымен байланысты сезімдер жиыны

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жүрек айну
2) Науқастану
3) Ұйқышылдық
4) Шаршау
5) Бас айналу

Задание №85
Вопрос:
Өндіріс ішіндегі ауаның табиғи түрде алмасуын тудыру шаралары

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Желдету
2) Интенсивтік
3) Шудың жиілік құрамы
4) Вибрация

5) экспресивдік

Задание №86
Вопрос:
Өшіруді жүзеге асыру, ескертпе плакаттарды ілу, жұмыс орнын қарау

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ұйымдастыру шаралары
2) Техникалық шаралар
3) Техникалық құралдар
4) Алдын алу шаралары
5) Жөндеу шаралары

Задание №87
Вопрос:
Жер үсті қорғанысы, болдырмау, қорғанысты өшіру және т.б.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Техникалық шаралар
2) Ұйымдастыру шаралары
3) Техникалық құралдар
4) Алдын алу шаралары
5) Жөндеу шаралары

Задание №88
Вопрос:
Электр тоғынан зардап шегушінің жағдайын анықтау

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Етбетінен жатқызып, демін тексеру
2) Шалқасынан жатқызып дем алысын, жүрек соғысын, көзін тексеру
3) Етбетінен жатқызып,дем алысын, жүрек соғысын, көзін тексеру
4) Орындыққа отырғызып, дем алысын, жүрек соғысын, көзін тексеру
5) Қырынан жатқызып, дем алысы, жүрек соғысын, көзін тексеру

Задание №89
Вопрос:
Жасанды тыныс беру кезінде 1 мин. Ішіндегі ауаның мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 15-20
2) 5-8
3) 14-25
4) 5-10
5) 10-12

Задание №90
Вопрос:
Жүрекке массаж жасау кезіндегі 1 мин. ішіндегі қысым беру мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 50-60
2) 40-50
3) 30-40
4) 25-45
5) 25-35

Задание №91
Вопрос:
Электр тоғынан зардап шеккен адамның жағдайын анықтау барысындағы уақыт айқындығы.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 5-10 секунд
2) 10-15 секунд
3) 15-20секунд
4) 20-25 секунд
5) 25-30 секунд

Задание №92
Вопрос:
Адымдық кернеудің жұмысының радиусы.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 12 метр
2) 14 метр
3) 10 метр
4) 19метр
5) 18метр

Задание №93
Вопрос:
Электр тоғынан зардап шегушінің көз жанарының ұлғаюы.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жүрек қан айналымының күрт төмендеуі
2) Бауыр қан айналымының күрт төмендеуі

3) Асқазан қан айналымының күрт төмендеуі
4) Ми қан айналымының күрт төмендеуі

5) Көк бауыр қан айналымының күрт төмендеуі .

Задание №94
Вопрос:
Жүрекке массаж жасау кезіндегі кеуденің ара қашықтығы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 5-7 см
2) 6-7 см
3) 8-10 см
4) 3-4 см
5) 1-2 см

Задание №95
Вопрос:
Жүрекке массаж жасаудың мақсаты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Қан айналымын қалпына келтіру
2) Тынысын қалпына келтіру
3) Ақыл- есін қалпына келтіру
4) Есін жиғызу
5) Көз жанарын қалпына келтіру.

Задание №96
Вопрос:
Электр тоғынан зардап шегушіні салмақтық үлесі 1000 В электр тоғынан арашалау электр тоғын ажырату

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Барлығы
2) Екіден
3) Бірден
4) Үштен
5) Диагональ бойынша.

Задание №97
Вопрос:
Ұжымда өрт қауіпсіздігіне қарсы іс-шараға жауапты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Бас инженер
2) Жетекші
3) Еңбекті қорғаудың инженер жетекшісі

4) Шарауашылық меңгерушісі
5) Әкімдік шаруашылық бөлімінің жетекшісінің орынбасары

Задание №98
Вопрос:
Химиялық реакциядан болған қышқылдың көп мөлшерде жылу бөлуі және әдеттегідей жалтылдау

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Тұтану
2) Жарқ ету
3) Жану
4) Жарылыс
5) Өздігінен жану.

Задание №99
Вопрос:
Газсыз тез жануға бейім сүйіқтықтардың от алу процессі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Өртену
2) Тұтану
3) Жарылыс
4) Жарқ ету
5) Өздігінен жану

Задание №100
Вопрос:
Өрттің алғашқы пайда болуы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Жарқ ету
2) Өртену
3) Тұтану
4) Жарылыс
5) Өздігінен жану.

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 1;
2) (1 б.) Верные ответы: 2;
3) (1 б.) Верные ответы: 3;
4) (1 б.) Верные ответы: 5;
5) (1 б.) Верные ответы: 2;
6) (1 б.) Верные ответы: 3;
7) (1 б.) Верные ответы: 2;
8) (1 б.) Верные ответы: 2;
9) (1 б.) Верные ответы: 3;
10) (1 б.) Верные ответы: 4;
11) (1 б.) Верные ответы: 5;
12) (1 б.) Верные ответы: 1;
13) (1 б.) Верные ответы: 2;
14) (1 б.) Верные ответы: 3;
15) (1 б.) Верные ответы: 4;
16) (1 б.) Верные ответы: 4;
17) (1 б.) Верные ответы: 5;
18) (1 б.) Верные ответы: 2;
19) (1 б.) Верные ответы: 1;
20) (1 б.) Верные ответы: 3;
21) (1 б.) Верные ответы: 4;
22) (1 б.) Верные ответы: 2;
23) (1 б.) Верные ответы: 1;
24) (1 б.) Верные ответы: 3;
25) (1 б.) Верные ответы: 4;
26) (1 б.) Верные ответы: 4;
27) (1 б.) Верные ответы: 2;
28) (1 б.) Верные ответы: 4;
29) (1 б.) Верные ответы: 4;
30) (1 б.) Верные ответы: 4;
31) (1 б.) Верные ответы: 5;
32) (1 б.) Верные ответы: 2;
33) (1 б.) Верные ответы: 1;
34) (1 б.) Верные ответы: 4;
35) (1 б.) Верные ответы: 4;
36) (1 б.) Верные ответы: 4;
37) (1 б.) Верные ответы: 2;
38) (1 б.) Верные ответы: 3;
39) (1 б.) Верные ответы: 1;
40) (1 б.) Верные ответы: 3;
41) (1 б.) Верные ответы: 3;
42) (1 б.) Верные ответы: 4;
43) (1 б.) Верные ответы: 4;
44) (1 б.) Верные ответы: 1;
45) (1 б.) Верные ответы: 3;
46) (1 б.) Верные ответы: 3;
47) (1 б.) Верные ответы: 3;
48) (1 б.) Верные ответы: 4;
49) (1 б.) Верные ответы: 1;
50) (1 б.) Верные ответы: 1;
51) (1 б.) Верные ответы: 3;
52) (1 б.) Верные ответы: 4;
53) (1 б.) Верные ответы: 3;
54) (1 б.) Верные ответы: 1;
55) (1 б.) Верные ответы: 3;
56) (1 б.) Верные ответы: 2;
57) (1 б.) Верные ответы: 3;
58) (1 б.) Верные ответы: 4;
59) (1 б.) Верные ответы: 3;
60) (1 б.) Верные ответы: 2;
61) (1 б.) Верные ответы: 3;
62) (1 б.) Верные ответы: 1;
63) (1 б.) Верные ответы: 1;
64) (1 б.) Верные ответы: 3;
65) (1 б.) Верные ответы: 2;
66) (1 б.) Верные ответы: 3;
67) (1 б.) Верные ответы: 3;
68) (1 б.) Верные ответы: 4;
69) (1 б.) Верные ответы: 5;
70) (1 б.) Верные ответы: 2;
71) (1 б.) Верные ответы: 2;
72) (1 б.) Верные ответы: 2;
73) (1 б.) Верные ответы: 4;
74) (1 б.) Верные ответы: 3;
75) (1 б.) Верные ответы: 5;
76) (1 б.) Верные ответы: 1;
77) (1 б.) Верные ответы: 1;
78) (1 б.) Верные ответы: 3;
79) (1 б.) Верные ответы: 3;
80) (1 б.) Верные ответы: 2;
81) (1 б.) Верные ответы: 1;
82) (1 б.) Верные ответы: 1;
83) (1 б.) Верные ответы: 1;
84) (1 б.) Верные ответы: 4;
85) (1 б.) Верные ответы: 1;
86) (1 б.) Верные ответы: 2;
87) (1 б.) Верные ответы: 3;
88) (1 б.) Верные ответы: 3;
89) (1 б.) Верные ответы: 5;
90) (1 б.) Верные ответы: 1;
91) (1 б.) Верные ответы: 3;
92) (1 б.) Верные ответы: 3;
93) (1 б.) Верные ответы: 4;
94) (1 б.) Верные ответы: 4;
95) (1 б.) Верные ответы: 1;
96) (1 б.) Верные ответы: 3;
97) (1 б.) Верные ответы: 2;
98) (1 б.) Верные ответы: 3;
99) (1 б.) Верные ответы: 4;
99) (1 б.) Верные ответы: 4;

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Администратор ресурса

Здравствуйте. Если у Вас возникают какие-либо вопросы касательно работы сайта, то вы можете написать на электронную почту admin@learn-more.kz
Комментарии: 24Публикации: 275Регистрация: 25-01-2017

Добавить комментарий