Тест с ответами по проф.казахскому

ц

Задание #1
Вопрос:
«СОБ» ќысќарѓан сµзініњ толыќ жазылуын аныќтањыз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сигнал беру, орташа жєне блоктау
2) сигнал беру, орталыќтандыру жєне блок
3) сигнал беру, орталыќ жєне блоктау
4) сигнал, орталыќтандыру жєне блоктау
5) сигнал беру, орталыќтандыру жєне блоктау

Задание #2
Вопрос:
СОБ электромеханигі – сигнал беру, орталыќтандыру жєне блоктау ќ±рылѓыларына ќызмет кµрсететін …. ж±мыскерлерініњ ќызметі.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ауа кµлігі
2) темір жол кµлігі
3) µзен кµлігі
4) автомобиль кµлігі
5) ќ±быр кµлігі

Задание #3
Вопрос:
Электромеханик ќажетті µзгерістерді µндіру тєсілін, персонал ж±мысыныњ …. жаѓдайын ќамтамасыз етуді білуі тиіс:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќауіпті
2) ыњѓайлы
3) ќауіпсіз
4) жаќсы
5) жарамды

Задание #4
Вопрос:
Электромеханик ќызмет кµрсететін ќ±рылѓылар мен жабдыќтардыњ жарамды жаѓдайын, апатсыз жєне сенімді ж±мыс жасауды … … істей алуы тиіс:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ж‰зеге асыруды
2) ќамтамасыз етуді
3) іске асыруды
4) ж±мыс істеуді
5) ќызмет кµрсетуді

Задание #5
Вопрос:
Электромеханик объектілердіњ, жабдыќтардыњ, тораптардыњ, детальдардыњ, материалдардыњ жаѓдайларын … сай диагностикалауды жєне баќылауды істей алуы тиіс:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) технологиялыќ процестерде
2) технологиялыќ процестердіњ
3) технологиялыќ процестерге
4) технологиялыќ процестерді
5) технологиялыќ процестерден

Задание #6
Вопрос:
Электромеханик автоматика, телемеханика жєне (устройства связи) тексеруді, баптауды жєне реттеуді істей алуы тиіс:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) байланыс ќ±ралдарын
2) байланыс ќ±рылѓыларын
3) байланыс ќ±рылымдарын
4) байланыс ќ±рылыстарын
5) байланыс ќ±рамдарын

Задание #7
Вопрос:
Электромеханик барлыќ … , детальдардыњ, схемалардыњ техникалыќ жаѓдайларын диагностикалауды жєне баќылауды істей алуы тиіс:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тораптардыњ
2) тораптарды
3) тораптардан
4) тораптарѓа
5) тораптармен

Задание #8
Вопрос:
Электромеханик темір жолдан басќа электромеханик автоматика, телемеханика (система) ќолданылатын т‰рлі кєсіпорында ж±мыс істей алады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ж‰йелері
2) желілері
3) жолдары
4) жаѓдайлары
5) жабдыќтары

Задание #9
Вопрос:
Мемлекеттіњ кµліктік ж‰йесі ‰ш т‰рге ____ : магистральдыќ кµлік; ішкі µндірістік кµлік; ќалалыќ кµлік.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жатады
2) кіреді
3) айтылады
4) бµлінеді
5) шыѓады

Задание #10
Вопрос:
Теміржолдыњ µнеркєсіптіњ µзге салаларынан айырмашылыѓы: кµлік жања µнім µндірмейді. Оныњ µнімі … … болып табылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жолаушылар жєне ж‰к тасымалдау
2) вагон шыѓару
3) локомотив жасау
4) электровоз ќ±ру
5) жолаушылар тасымалдау

Задание #11
Вопрос:
Темір жол кµлігініњ ж±мысын … басќарады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) «КЭЦ» ЖШС
2) «Баян с±лу» АЌ
3) «Ќазаќстан темір жолы» ¦лттыќ компаниясы
4) «ССГПО» ЖШС
5) «Ќазаќтелеком» АЌ

Задание #12
Вопрос:
Темір жол ж±мысыныњ негізгі кµрсеткіштері … …. болып табылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) саналыќ жєне сапалыќ
2) сандыќ жєне сапалыќ
3) сандыќ жєне саралыќ
4) сан жєне сапалыќ
5) цифрлік жєне сапалыќ

Задание #13
Вопрос:
. … … … темір жолдыњ кµліктіњ басќа т‰рлерімен µзара ќарым-ќатынасын реттейді.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Темір жол жарѓысы
2) Темір жол ережесі
3) Темір жол ±йымы
4) Темір жол кєсіпорны
5) Темір жол мекемесі

Задание #14
Вопрос:
Темір жол кµлігі жаќсы жєне ‰йлесімді ж±мыс істеу ‰шін … т‰рлі габарит пайдаланылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бір
2) екі
3) ‰ш
4) тµрт
5) бес

Задание #15
Вопрос:
. … б±л жол осіне перпендикуляр, кµлденењ, шеткі кескіндер, оныњ шегінен бірде-бір ќ±рылысы немесе ќ±рылѓы µтпеуі тиіс;

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жуыќ ќ±рылыс габариті
2) тиеу габариті
3) т‰сіру габариті
4) жылжымалы ќ±рамныњ габариті
5) тасымалдау габариті

Задание #16
Вопрос:
. … б±л жол осіне перпендикуляр, кµлденењ, шеткі кескіндер, оныњ шегінен жылжымалы ќ±рамныњ бірде-бір бµлігі шыќпауы тиіс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жуыќ ќ±рылыс габариті
2) тиеу габариті
3) т‰сіру габариті
4) жылжымалы ќ±рамныњ габариті
5) тасымалдау габариті

Задание #17
Вопрос:
. …. б±л жол осіне перпендикуляр, кµлденењ, шеткі кескіндер, оныњ шегінен орамалы ж‰ктіњ бірде-бір бµлшегі шыќпауы тиіс.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жуыќ ќ±рылыс габариті
2) тиеу габариті
3) т‰сіру габариті
4) жылжымалы ќ±рамныњ габариті
5) тасымалдау габариті

Задание #18
Вопрос:
Пойыздар ќозѓалысыныњ ќауіпсіздігі темір жол ќызметініњ тікелей шарты жєне оныњ (показатель качества работы) болып табылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ж±мыс сапасыныњ кµрсеткіші
2) ж±мыс сапасында кµрсеткіші
3) ж±мыс сапасынды кµрсеткіші
4) ж±мыс сапасымен кµрсеткіші
5) ж±мыста сапасыныњ кµрсеткіші

Задание #19
Вопрос:
Ќозѓалыс ќауіпсіздігін …. ‰шін «Темір жолдарды техникалыќ пайдалану ережелері» єзірленді.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жолѓа
2) ќамтамасыз ету
3) ауыстыру
4) техникалыќ
5) тєртібі

Задание #20
Вопрос:
Темір жолдаѓы автоматика жєне телемеханика кешеніне ќандай ќ±рылѓылар кіреді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аралыќтардаѓы СОБ ќ±рылѓылары, телімдердегі СОБ ќ±рылѓылары
2) аралыќтардаѓы СОБ ќ±рылѓылары, станциялардаѓы СОБ ќ±рылѓылары
3) араќашыќтаѓы СОБ ќ±рылѓылары, станциялардаѓы СОБ ќ±рылѓылары
4) аралыќтардаѓы СОБ ќ±рылѓылары, жолдардаѓы СОБ ќ±рылѓылары
5) аралыќтардаѓы СОБ ќ±рылѓылары, станциялардаѓы СОБ ќ±ралдары

Задание #21
Вопрос:
СОБ ќ±рылѓыларын маќсатына ќарай … топќа бµлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бір
2) екі
3) ‰ш
4) тµрт
5) бес

Задание #22
Вопрос:
Аралыќтардаѓы СОБ ќ±рылѓыларына ќандай ќ±рылѓылар жатады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоблоктау, автоматтандырылѓан локомотивтік сигнал беру, автоматтандырылѓан жол блоктау ќ±рылѓылары
2) автоблоктау, автоматтандырылѓан локомотивтік сигнал беру, жартылай автоматтандырылѓан жол блоктау ќ±рылѓылары
3) электрлік, диспетчерлік жєне дµњестік орталыќтандыру ќ±рылѓылары
4) электрлік, диспетчерлік жєне с±рыптау орталыќтандыру ќ±рылѓылары
5) автоблоктау, электрлік, диспетчерлік жєне дµњестік орталыќтандыру ќ±рылѓылары

Задание #23
Вопрос:
Станциялардаѓы СОБ ќ±рылѓыларына ќандай ќ±рылѓылар жатады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоблоктау, электрлік, диспетчерлік жєне дµњестік орталыќтандыру ќ±рылѓылары
2) автоблоктау, жартылай автоматтандырылѓан жол блоктау ќ±рылѓылары
3) электрлік, диспетчерлік жєне дµњестік орталыќтандыру ќ±рылѓылары
4) электрлік, диспетчерлік жєне с±рыптау орталыќтандыру ќ±рылѓылары
5) электрлік, диспетчерлік жєне жол блоктау ќ±рылѓылары

Задание #24
Вопрос:
Сигнал … … болып табылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµрінбейтін немесе дыбыстыќ белгі
2) кµрінетін немесе дыбыссыз белгі
3) кµрінетін немесе дауысты белгі
4) кµрінген немесе дыбыстыќ белгі
5) кµрінетін немесе дыбыстыќ белгі

Задание #25
Вопрос:
Кµрінетін негізгі сигнал аспабы т‰ріне … жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баѓдаршам
2) баѓдар
3) баѓыт-баѓдар
4) ќолшам
5) асатаяќ

Задание #26
Вопрос:
СОБ ќ±рылѓыларыныњ негізгі маќсаты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пойыздар аралыќтарда ќозѓалысын реттеу
2) аралыќтарда пойыздар ќозѓалысын реттеу
3) аралыќтарда ќозѓалысын пойыздар реттеу
4) реттеу аралыќтарда пойыздар ќозѓалысын
5) ќозѓалысын аралыќтарда пойыздар реттеу

Задание #27
Вопрос:
Пойыздар ќозѓалысы кезіндегі сигнал беру мен байланыстыњ негізгі ќ±ралы (автоматизированная и полуавтоматизированная блокировка) болып табылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоматтанѓан жєне жартылай автоматтандырылѓан блоктау
2) автоматтандырылѓан жєне жартылай автоматтанѓан блоктау
3) автоматтандырылѓан жєне жартылай автоматтандырылѓан блоктау
4) автоматты жєне жартылай автоматтандырылѓан блоктау
5) автоматтандырылѓан жєне жартылай автоматтандырылѓан блоктандыру

Задание #28
Вопрос:
…. б±л белгіленген жєне жабыќ стрелкалардыњ белгілі бір жаѓдайында жєне ќозѓалысќа р±ќсат беруші ашыќ баѓдаршам жаѓдайында пойыздыњ станциядаѓы жол ж‰рісі.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) маршрут
2) баѓдаршам
3) СОБ
4) реле
5) рельс тізбегі

Задание #29
Вопрос:
Маршруттарды белгілеу кезінде б±рмаларды ауыстыру жєне сигналдарды ашу ‰шін, СОБ-тыњ станциялыќ ќ±рылѓыларын

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) болып табылады
2) ашады
3) ќамтамасыз етеді
4) пайдаланады
5) арттырады

Задание #30
Вопрос:
. СОБ-тыњ станциялыќ ќ±рылѓыларынныњ ішінде ењ жетілдірілгені стрелкаларды электрлік орталыќтандыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) болып табылады
2) ашады
3) ќамтамасыз етеді
4) пайдаланады
5) арттырады

Задание #31
Вопрос:
Электрлік орталыќтандыруда б±рмаларды ауыстырып, электр ќуатыныњ кµмегімен сигналдарды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) болып табылады
2) ашады
3) ќамтамасыз етеді
4) пайдаланады
5) арттырады

Задание #32
Вопрос:
Орталыќтандыру ќ±рылѓылары б±рмаларды ауыстыруды жєне сигналдарды басќаруды жеделдетіп, станциялардыњ µткізу ќабілетін

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) болып табылады
2) ашады
3) ќамтамасыз етеді
4) пайдаланады
5) арттырады

Задание #33
Вопрос:
Темір жол автоматика жєне телемеханика элементтері датчиктер, электрлік с‰згілер, реле, трансмиттерлер, стабилизаторлар, к‰шейткіштер, ќозѓалтќыштар, таратќыштар, трансформаторлар, т‰рлендіргіштер жєне т.б.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тежейді
2) арналѓан
3) болып табылады
4) µткізед
5) жатады

Задание #34
Вопрос:
Датчик баќыланатын немесе реттелетін кіріс шаманы басќа физикалыќ шамаѓа, келесі ж‰йе элементіне одан да ыњѓайлы єсер ету ‰шін т‰рлендіруге

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тежейді
2) арналѓан
3) болып табылады
4) µткізеді
5) жатады

Задание #35
Вопрос:
Электрлік с‰згі бір жиіліктіњ электрлік сигналдарын

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тежейд
2) арналѓан
3) болып табылады
4) µткізеді
5) жатады

Задание #36
Вопрос:
Электрлік с‰згі басќа жиіліктіњ электрлік тербелісін

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тежейді
2) арналѓан
3) болып табылады
4) µткізеді
5) жатады

Задание #37
Вопрос:
…. электрлі механикалыќ ќ±рылѓы, ток µзгерген кезде бір электрлік тізбекте т‰йіспелер т±йыќталады немесе ажыратылады, басќа электрлік тізбектіњ ж±мысын басќарады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) реле
2) трансмиттер
3) стабилизатор
4) к‰шейткіш
5) ќозѓалтќыш

Задание #38
Вопрос:
автоматика жєне телемеханика ж‰йелерінде пайдаланылатын кодты комбинацияларды жасап шыѓаруѓа арналѓан.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) реле
2) трансмиттер
3) стабилизатор
4) к‰шейткіш
5) ќозѓалтќыш

Задание #39
Вопрос:
кіріс шаманыњ біршама шегінде µзгерген кезде шыѓыс электрлік шаманы т±раќты т‰рде саќтайды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) реле
2) трансмиттер
3) стабилизатор
4) к‰шейткіш
5) ќозѓалтќыш

Задание #40
Вопрос:
К‰шейткіш сигналдарды к‰шейту… арналѓан

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ѓа
2) -ге
3) -ќа
4) -ке
5) -ді

Задание #41
Вопрос:
Ќозѓалтќыш … ќандай да бір энергия т‰рін механикалыќ ќозѓалысќа т‰рлендіру ‰шін ќызмет ететін элементті атайды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ‰шін
2) деп
3) арќылы
4) деген
5) кµмегімен

Задание #42
Вопрос:
Таратќыш деп кірісі бір жєне берілген шыѓыс саны бар кµппозициялы элемент… айтады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ті
2) -ты
3) -ды
4) -да
5) -та

Задание #43
Вопрос:
Т‰рлендіргіштер кµбінесе бір ток т‰рін басќа ток т‰рі… т‰рлендіруге арналѓан.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -на
2) -не
3) -нан
4) -нен
5) -ге

Задание #44
Вопрос:
Автоматика жєне телемеханика деп µндірістік процестерді баќылау… алып басќаруды ќамтамасыз ететін техника саласын айтады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ге
2) -ѓа
3) -ќа
4) -ке
5) -ды

Задание #45
Вопрос:
Автоматика жєне телемеханика ж‰йесініњ кењ тараѓан элементтері реле жєне реле єрекетініњ приборлары

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) болып табылады
2) жатады
3) кіреді
4) ќамтамасыз етеді
5) ќызмет кµрсетеді

Задание #46
Вопрос:
. Автоматика жєне телемеханика ќ±рылѓыларыныњ ішінде кењ тараѓан т‰рі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) т‰йіспесіз реле
2) µзек
3) тењсалмаќ
4) т‰йіспелі реле
5) мойынт±раќ

Задание #47
Вопрос:
Электрмагнитті ж‰йе µзектен, орауыштартан, зєкірден, тењсалмаќтан, г- тєрізді мойынт±раќ… т±рады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -тен
2) -тан
3) -дан
4) -ден
5) -нан

Задание #48
Вопрос:
Т‰йіспелі бµлігініњ т‰йіспелі тартымы, тењсалмаќпен, фронтты, тылды жєне ортаќ т‰іспелері… топса арќылы ќосылѓан

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – бен
2) -пен
3) -мен
4) -не
5) -на

Задание #49
Вопрос:
Т‰йіспелі реленіњ габариттері, салмаѓы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шаѓын
2) орташа
3) аз
4) тµмен
5) ‰лкен

Задание #50
Вопрос:
Т‰йіспесіз приборлардыњ габариттері мен салмаѓы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шаѓын
2) орташа
3) биік
4) тµмен
5) ‰лкен

Задание #51
Вопрос:
. … дегеніміз электрмагнитті жєне т‰йіспелі ж‰йелерден т±ратын электрлі ж‰йе.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) т‰йіспе
2) реле
3) µзек
4) зєкір
5) орауыш

Задание #52
Вопрос:
Реле … … …. электрмагнитті реле, индукциялыќ реле, электржылу релесі топтарына бµлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Конструкция бойынша
2) Ж±мыс істеу принципі бойынша
3) Ж±мыс істеу уаќыты бойынша
4) Ќоректендіру тегі бойынша
5) Сенімділік єрекет етуші бойынша

Задание #53
Вопрос:
. … … реле штепсель типті жєне штепсель емес типті реле деп ажыратылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Конструкция бойынша
2) Ж±мыс істеу принципі бойынша
3) Ж±мыс істеу уаќыты бойынша
4) Ќоректендіру тегі бойынша
5) Сенімділік єрекет етуші бойынша

Задание #54
Вопрос:
т±раќты ток жєне ауыспалы ток релесі пайдаланылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Конструкция бойынша
2) Ж±мыс істеу принципі бойынша
3) Ж±мыс істеу уаќыты бойынша
4) Ќоректендіру тегі бойынша
5) Сенімділік єрекет етуші бойынша

Задание #55
Вопрос:
Реле …. … …. жылдам єрекет етуші, ќалыпты єрекет етуші, баяу єрекет етуші, уаќытша єрекет етуші болып ажыратылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Конструкция бойынша
2) Ж±мыс істеу принципі бойынша
3) Ж±мыс істеу уаќыты бойынша
4) Ќоректендіру тегі бойынша
5) Сенімділік єрекет етуші бойынша

Задание #56
Вопрос:
Т±раќты ток релесі болуы м‰мкін

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) поляризацияланѓан, бейтарап
2) полярлы, бейтарап
3) екіжаќты, біржаќты
4) негізгі, ќосымша
5) т±раќты, ауыспалы

Задание #57
Вопрос:
Реле … … бірінші жєне екінші класты реле етіп жасайды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Конструкция бойынша
2) Ж±мыс істеу принципі бойынша
3) Ж±мыс істеу уаќыты бойынша
4) Ќоректендіру тегі бойынша
5) Сенімділік єрекет етуші бойынша

Задание #58
Вопрос:
Рельс тізбектері темір жол автоматикасы мен механикасы…. негізгі элементі болып табылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ныњ
2) -ніњ
3) -дыњ
4) -діњ
5) -тыњ

Задание #59
Вопрос:
Рельс тізбегі дегеніміз электр тізбек, онда (источник питания) мен ж‰ктеме бар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќоректендіру тогы
2) ќоректендіру кµзі
3) ќоректендіру ќ±ралы
4) ќоректендіру бµлшегі
5) кµзі ќоректендіру

Задание #60
Вопрос:
Электр тоѓыныњ µткізгіші ретінде темір жолдыњ (используется рельсовая нить

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пайдаланылады рельс тіні
2) тіні рельс пайдаланылады
3) рельс тіні пайдаланылады
4) рельс пайдаланылады тіні
5) рельс желісі пайдаланылады

Задание #61
Вопрос:
Ќарапайым РТ электр с±лбасы ќоректендіруші ±штан, рельс желісі мен (состоит из релельного наконечника).

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) реле ±шынан т±рады
2) реле ±шына т±рады
3) реле ±шында т±рады
4) реле ±шымен т±рады
5) реле ±шыныњ т±рады

Задание #62
Вопрос:
. Электрленген телімдерде рельс желісіндегі оќшаулаушы т‰йіспелер…. дроссель-трансформаторлар орнатылады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -де
2) -да
3) -та
4) -те
5) -ды

Задание #63
Вопрос:
Дроссель-трансформатор… екі орама бар: негізгі жєне ќосымша

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -да
2) -де
3) -дан
4) -ден
5) -та

Задание #64
Вопрос:
Негізгі ораманыњ ‰ш шыќпасы бар: екі шеткі рельс тіндеріне ….

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќосылады
2) болып табылады
3) аныќтайды
4) пайдаланылады
5) т±рады

Задание #65
Вопрос:
Реле ±шында сигнал тогы рельс желісінен т±раќты немесе (переменный ток)тыњ жол релесін ќабылдайды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) айналмалы ток
2) ќ±былмалы ток
3) ќаупті ток
4) ауыстыратын ток
5) к‰шті ток

Задание #66
Вопрос:
Реле тізбектерініњ кµптеген т‰рлері бар, … пайдаланудыњ наќты жаѓдайларында жол ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету ќажеттілігі бар.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) µйткені
2) сондай-аќ
3) себебі
4) сондыќтан
5) жєне

Задание #67
Вопрос:
Барлыќ РТ ж±мыс жасау принциптері, ќоректендіруші ток т‰рі, рельстерге сигналдыќ токты беру, кері тартќыш токты жµнелту жєне АЛС ќ±рылѓылары ж±мысыныњ ќабаттасу тєсілімен, сонымен ќатар, ќолданылу орнына байланысты …

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тіркеледі
2) ќадаѓалайды
3) к‰йі
4) болады
5) топталады

Задание #68
Вопрос:
Ж±мыс жасау принциптері бойынша РТ ќалыпты т±йыќталѓан жєне ќалыпты ажыратылѓан т‰рлерге

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тіркеледі
2) ќадаѓалайды
3) к‰йі
4) бµлінеді
5) топталады

Задание #69
Вопрос:
РТ ќалыпты к‰йі дегеніміз рельс тізбегініњ жылжымалы ќ±рамнан бос … .

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тіркеледі
2) ќадаѓалайды
3) к‰йі
4) бµлінеді
5) топталады

Задание #70
Вопрос:
Ќалыпты т±йыќталѓан РТ жол релесі мен ќоректендіру кµзі оныњ єр т‰рлі ±штарына

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тіркеледі
2) ќадаѓалайды
3) ќосылѓан
4) бµлінеді
5) топталады

Задание #71
Вопрос:
Сигналдыќ токты рельстерге беру тєсілі бойынша ‰здіксіз, импульстік жєне кодтыќ ќоректенетін РТ … болады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) рельс тізбектері
2) реле т‰рлері
3) рельс т‰рлері
4) рельс т‰йінділері
5) реле т‰йінділері

Задание #72
Вопрос:
‡здіксіз ќоректенетін бос РТ сигналдыќ ток рельстерге … беріледі.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ‰зіп-‰зіп
2) ‰здіксіз
3) ‰здікті
4) байланыссыз
5) т±раќты

Задание #73
Вопрос:
Импульстік ќоректенетін бос РТ сигналдыќ ток рельстерге ж‰йелі біркелкі импульстер… беріледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -мен
2) -бен
3) -пен
4) -діњ
5) -ніњ

Задание #74
Вопрос:
Кодтыќ ќоректенетін РТ бос болѓан уаќытта сигналдыќ ток рельстерге ±заќтыѓы єр т‰рлі бір, екі немесе ‰ш импульстен т±ратын … … .

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кодтыќ сигнал т‰рінге беріледі
2) беріледі кодтыќ сигнал т‰рінде
3) кодтыќ сигнал т‰рінде беріледі
4) сигнал т‰рінде кодтыќ беріледі
5) кодтыќ сигнал беріледі т‰рінде

Задание #75
Вопрос:
Ќалыпты-жабыќ рельс тізбектерініњ ќандай ж±мыс істеу режимі бар?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ќалыпты, шунттыќ, баќылаушы
2) Ќалыпты, шунттыќ, ќалаушы
3) Ќалыпты, шунталы, баќылаушы
4) Ќалыпты, шунттыќ, баќылаушы
5) Ќатысты, шунттыќ, баќылаушы

Задание #76
Вопрос:
. Баѓдаршам – жарыќпен белгі беру арќылы кµшедегі, автомобиль жолы мен темір жолдаѓы ќозѓалысты реттеуге арналѓан …

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќ±рылѓы
2) ќ±рам
3) ќ±рылыс
4) кµлік
5) ѓимарат

Задание #77
Вопрос:
Алѓашќы баѓдаршам типтес ќ±рылѓы ќай жылы жєне ќайда орнатылѓан?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1918 жылы Нью-Йоркте
2) 1868 жылы Лондон кµшелерінде
3) 1930 жылы Мєскеуде
4) 20 ѓасырдыњ басынан бастап Ќазаќстанда
5) 1941 жылы Брест ќаласында

Задание #78
Вопрос:
Баѓдаршам санына ќарай … секциялы болады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1-3
2) 1-4
3) 1-6
4) 1-7
5) 1 – 5

Задание #79
Вопрос:
– белгіленген жылдамдыќпен ќозѓалысты р±ќсат ететін.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµк
2) сары
3) жасыл
4) ќызыл
5) айдай аќ

Задание #80
Вопрос:
… – ќозѓалысты р±ќсат ететін жєне жылдамдыќты азайтуды талап ететін.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµк
2) сары
3) жасыл
4) ќызыл
5) айдай аќ

Задание #81
Вопрос:
…. – тоќтауды талап ететін

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµк
2) сары
3) жасыл
4) ќызыл
5) айдай аќ

Задание #82
Вопрос:
… – маневрлерді ж‰ргізуге р±ќсат етуші

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµк
2) сары
3) жасыл
4) ќызыл
5) айдай аќ

Задание #83
Вопрос:
маневрлерді ж‰ргізуге тыйым салушы

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµк
2) сары
3) жасыл
4) ќызыл
5) айдай аќ

Задание #84
Вопрос:
Баѓдаршамдар ќозѓалыстыњ ќай жаѓынан орналастырылады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) оњ
2) сол
3) алдыњѓы
4) артќы
5) ортасында

Задание #85
Вопрос:
Светофоры являются оптическими сигналами

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Баѓдаршамдар сигналдар оптикалыќ болып табылады
2) Светофорлар сигналдар оптикалыќ болып табылады
3) Баѓдаршамдар оптикалыќ сигналдар болып табылады
4) Баѓдаршамдар болып табылады сигналдар оптикалыќ
5) Баѓдаршамдар сигналдар болып табылады оптикалыќ

Задание #86
Вопрос:
Белгілер маќсаты… карай сигнал жєне жол белгілері болып бµлінеді.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -не

2) -на
3) -ќа
4) -ке
5) -да

Задание #87
Вопрос:
. Сигнал белгілері – ж±мыскерлердіњ белгілі бір категориясы ‰шін

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) н±сќау
2) µтініш
3) маќсат
4) белгі
5) б±йрыќ

Задание #88
Вопрос:
Сигнал белгілері (постоянные и временные) болып бµлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) т±раќты жєне ауыспалы
2) т±раќты жєне мезгілді
3) т±раќты жєне уаќытша
4) ‰немі жєне уаќытша
5) ішкі жєне сыртќы

Задание #89
Вопрос:
Т±раќты сигнал белгілеріне … … жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) станциялар шекарасын кµрсетуші белгілер
2) кµрсетуші белгілер станциялар шекарасын
3) шекарасын кµрсетуші белгілер станциялар
4) станциялар кµрсетуші шекарасын белгілер
5) станциялар кµрсетуші белгілер шекарасын

Задание #90
Вопрос:
Уаќытша сигналдарѓа .. … жатады.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) токќабылдаѓышта т‰сіретін жєне кµтеретін жерлер
2) токќабылдаѓыштыњ т‰сіретін жєне кµтеретін жерлер
3) токќабылдаѓыштан т‰сіретін жєне кµтеретін жерлер
4) токќабылдаѓышты т‰сіретін жєне кµтеретін жерлер
5) токќабылдаѓышќа т‰сіретін жєне кµтеретін жерлер

Задание #91
Вопрос:
Автоматты блоктау белгі кµрсеткіштерініњ саны бойынша ќалай жіктеледі?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы; кµпмаѓыналы
2) т±раќты ток автоблоктауы; ауыспалы ток автоблоктауы
3) бір жаќты; екі жаќты
4) екіжолды; біржолды
5) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы

Задание #92
Вопрос:
Автоматты блоктау ќоректену т‰рі бойынша ќалай жіктеледі?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы; кµпмаѓыналы
2) т±раќты ток автоблоктауы; ауыспалы ток автоблоктауы
3) бір жаќты; екі жаќты
4) екіжолды; біржолды
5) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы

Задание #93
Вопрос:
Автоматты блоктау ќолдану орны бойынша ќалай жіктеледі?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы; кµпмаѓыналы
2) т±раќты ток автоблоктауы; ауыспалы ток автоблоктауы
3) бір жаќты; екі жаќты
4) біржаќты; кµпжаќты
5) екі маѓыналы; ‰ш маѓыналы; тµрт маѓыналы

Задание #94
Вопрос:
Сµз тіркестерін ќ±рыњыз: «интервалды реттеу

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бµледі
2) µзгереді
3) жабдыќталады
4) сєйкес
5) ж‰йесі

Задание #95
Вопрос:
. Сµз тіркестерін ќ±рыњыз: «пойыз ќозѓалысын …»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќоршалады
2) жабдыќталады
3) реттейді
4) сєйкес
5) ж‰йесі

Задание #96
Вопрос:
Сµз тіркестерін ќазаќ тіліне аударыњыз: «автоматическая локомотивная сигнализация»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоматты локомотив беру сигнал
2) автоматты локомотив сигнал беру
3) автоматты сигнал беру локомотив
4) локомотивтік баѓдаршамдардыњ кµрсетулері
5) локомотивтік баѓдаршамдар сигнал беру

Задание #97
Вопрос:
Ќажетті жалѓауларды табыњыз: «Локомотивтік баѓдаршамдар локомотивті, моторвагондыќ поезды, арнайы µздігінен ж‰ретін жылжымалы ќ±рамды басќару кабинасы… орнатылады.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – не
2) – на
3) -ѓа
4) -ге
5) -нда

Задание #98
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «Полуавтоматическая блокировка»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Блоктаудыњ негізгі кемшіліктері
2) жоларалыќтыњ бос болуы
3) рельсті тізбектіњ т±тастыѓы
4) жартылай автоматты блоктау ќ±рылѓылары
5) жартылай автоматты блоктау

Задание #99
Вопрос:
Сµйлемді толыќтырыњыз. «Жартылай автоматты ж‰йе – аз ж±мысты телімдерде …. пойыздар ќозѓалысын …. интервалды ж‰йе.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќолданылатын, реттейтін
2) ќолданылады, реттейді
3) ќолданылды, реттеді
4) ќолданылмайтын, реттемейтін
5) ќолданылатын, реттемейтін

Задание #100
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµздерді аударыњыз: «Жартылай автоматты блоктаудыњ негізгі кемшіліктерініњ бірі жоларалыќтардыњ кµп бµлігінде (является отсутствие рельсовой цепи).»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) µту баѓдаршамыныњ жасыл шамы ќызмет етеді
2) электрлі блоктау белгісін береді
3) рельс тізбектіњ жоќтыѓы болып табылады
4) блоктау белгілерімен айырбастау бойынша баќыланады
5) рельсті тізбектіњ т±тастыѓы

Задание #101
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓауды жазыњыз. «Автоматты µтпелік сигнал беру тоќтату сигналын беруін автомобиль жолыныњ жаѓы…. ќарай бастауы тиіс.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ѓа
2) -ге
3) – да
4) -на
5) -не

Задание #102
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «Автоматическая переездная сигнализация»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоматты µтпелік сигнал беруі єрекеті
2) автоматты µтпелік сигнал беру
3) автоматты шлагбаумдар
4) автоматтыќ топсала
5) кµлік ќ±ралдарыныњ темір жол µтпесі

Задание #103
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз «Электрическая централизация стрелок и сигналов»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) электржетектерін орнату
2) стрелкаларды ауыстырып орнату
3) сигналдарды басып ашу
4) электрлі стрелкалар мен сигналдарды орталыќтандыру
5) электрлі орталыќтандырудыњ барлыќ т‰рлері

Задание #104
Вопрос:
Стрелкаларды басќару ќандай болуы м‰мкін?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жеке жєне маршрутты
2) ќабылдау жєне тапсыру
3) бір жєне бірнешелі батырмалы
4) жай жєне к‰рделі
5) барлыќ баѓытќа жєне маршрутты

Задание #105
Вопрос:
Сµз тіркесін ќ±рыњыз: «Диспетчерлік …»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) блоктау
2) орталыќтандыру
3) локомотивтік сигнал беру
4) баѓдаршам
5) блок-телім

Задание #106
Вопрос:
Синонимдер табыњыз: «ќ±рал»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќ±рылѓы
2) аралыќ
3) ќ±рам
4) ќозѓалыс
5) байланыс

Задание #107
Вопрос:
Сµз тіркесін ќазаќ тіліне аударыњыз: «Автоматизация сортировочных горок»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) с±рыптау дµњестері
2) с±рыптау дµњестерін автоматтандыру
3) механикаландыру жєне автоматтандыру ќ±рылѓылары
4) механикаландырылѓан с±рыптау дµњестері
5) дµњестерді автоматтандыру

Задание #108
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓауларды жазыњыз: «Дµњестік орталыќтандыру стрелкалыќ секциялардыњ бос еместігініњ баќылауы…. ќамтамасыз етуі тиіс.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ды
2) -ді
3) -н
4) -ны
5) -ні

Задание #109
Вопрос:
Теміржолда автоматты жєне жартылай автоматты блоктау кезінде ќандай ќ±ралдар ќолданылады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сигнал беру жєне байланыс ќ±ралдары
2) сигнал беру ќ±ралдары
3) баѓдаршам
4) телефондыќ байланыс ќ±ралдары
5) станциялыќ байланыс ќ±ралдары

Задание #110
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµздерді ќазаќ тіліне аударыњыз: «Ќозѓалысы аз телімдерде жєне кірме жолдарда (связь) (средство)ы ретінде (электрожезловая система)сі мен телефонды пайдалануѓа болады.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сигнал беру ќ±ралдары, шыѓу баѓдаршам, электрасатаяќ
2) байланыс, ќ±рал, электрасатаяќ ж‰йесі
3) аралыќ баѓдаршам, р±ќсат еткен кµрсету,кµрсетуі т‰сініксіз
4) сµніп ќалѓан баѓдаршам, аќаулы, хабардар етуі тиіс
5) байланыс, ќ±рылѓы, электрасатаяќ ж‰йесі

Задание #111
Вопрос:
Автоматтыќ жолдыњ блоктау кезінде пойыздар ќозѓалысын неге сєйкес реттейді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аралыќ баѓдаршамдардыњ кµрсетуіне
2) шыѓу баѓдаршамдарыныњ кµрсетуіне
3) баѓдаршамдардыњ сигналдыќ кµрсетуіне
4) µту баѓдаршамдардыњ кµрсетуіне
5) кіру баѓдаршамдарыныњ кµрсетуіне

Задание #112
Вопрос:
«Автоблоктау істемейді» деген жолдыќ телефонограмманы ќандай жаѓдайда береді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кµрсетуі т‰сініксіз немесе сµніп ќалѓан аралыќ баѓдаршам алдында
2) бірінші блок-телімніњ бос яки бос еместігі белгісіз болса
3) пойызды д±рыс жолмен жµнелткенде
4) пойызды д±рыс емес жолмен жµнелткенде
5) аралыќќа шыѓу баѓдаршамын ашу м‰мкін болмаса

Задание #113
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµздерді аударыњыз:
«(Дежурный по станции) ќалпына келтіруші, µрт сµндіргіш немесе кµмекші пойызды жіберу туралы талапты аралыќта тоќтаѓан (от машиниста поезда) немесе жол ќызметі, сигнал беру жєне байланыс яки (от сотрудников электрофикации) алады.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) станция кезекшісі, пойыз машинисінен, электрлендіру ќызметкерлерінен
2) станция кезекшісі, пойыз машинисімен, электрлендіру ќызметкерлерімен
3) станция кезекшісінен, пойыз машинисінен, электрлендіру ќызметкерлерінен
4) станция кезекшісі, пойыз машинисіне, электрлендіру ќызметкерлеріне
5) станция кезекшісіне, пойыз машинисінен, электрлендіру ќызметкерлерінен

Задание #114
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓауларды жазыњыз: «Ќалпына келтіруші жєне µрт сµндіргіш пойыздарды, кµмекші локомотивтерді пойыз диспетчерініњ б±йрыѓы… жєне станция ќызметкерлерініњ ілесіп ж‰руі… ѓана жµнелтеді.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – на, -не
2) – не, -на
3) -ѓа, -ге
4) -ќа, -ке
5) – нда,-н

Задание #115
Вопрос:
Сµйлемдерді толыќтырыњыз: «Кµмек талап етілген пойызѓа немесе ж±мыс орнына жетпестен, машинист пойызды тоќтатып, … … ќалпына келтіру ж±мыстары жетекшісініњ н±сќауы … єрекет етеді.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бойынша, одан єрі
2) одан єрі, бойынша
3) ‰шін, негізінде
4) ‰шін, отырып
5) одан єрі, ‰шін

Задание #116
Вопрос:
Сµйлемді аяќтањыз: «Орталыќ пост ірі станция аумаѓында немесе кµліктік басќару ѓимаратында …. .»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) орналастырылады
2) тексереді
3) болып табылады
4) реттейді
5) басќарады

Задание #117
Вопрос:
Сµйлемді аяќтањыз: «Диспетчерлік сигнал берумен жабдыќталѓан телімдерде пойыздардыњ ќозѓалысы кезінде сигнал беру мен байланыс ќ±ралы автоматтыќ блоктау …».

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) орналастырылады
2) тексереді
3) болып табылады
4) реттейді
5) басќарады

Задание #118
Вопрос:
Нені? жєне кімге?неге? деген с±раќтарѓа жауап беріп жалѓауларды табыњыз:
«Пойыз диспетчері пойыздар ќозѓалысына ќатысты барлыќ жарлыќтар… тікелей машинис… , станция бастыѓына немесе ќажетті жаѓдайда пойыздарды ќабылдау жєне жµнелту операцияларын орындау ж‰ктелген µзге ќызметкер… береді.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – ѓа, -ке, -ге
2) – да- де, -та
3) – на, -не, -ге
4) -нда, -нде, -де
5) – ѓа, -ге, -ке

Задание #119
Вопрос:
. Жаќша ішіндегі сµздерді ќазаќ тіліне аударып жазыњыз. «(Управление стрелок и сигналов) баѓыттамалы постар кезекшілерініњ ќатысуынсыз іске асады.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) стрелкалар мен сигналдарды баќылау
2) стрелкалар мен сигналдарды басќару
3) стрелкалар мен сигналдарды орнату
4) стрелкалар мен сигналдарды орталыќтандыру
5) стрелкалар мен сигналдарды іске асыру

Задание #120
Вопрос:
. Берілген сµздерден сµз тіркестерін ќ±рыњыз:
«Теміржол …., технологиялыќ …, электрмен ќамтамасыз ету …, байланыс …, кењестер ..»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тораптары, байланыс, бµлімшелері, ‰ймереттер, ќызмет
2) басќару, тораптары, байланыс, бµлімшелері, ‰ймереттер
3) процесс, сµйлесу, ќ±рылѓылары, басќару, тораптары
4) бµлімшелері, процесс, ќ±рылѓылары, тораптары, байланыс
5) дистанциясы, процесс, сµйлесу, ќ±рылѓылары, басќару

Задание #121
Вопрос:
. Берілген сµздерден сµз тіркестерін ќ±рыњыз:
«Жол … , жасанды … , ќызметтік …, ш±ѓыл …, вагондыќ …»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тораптары, байланыс, бµлімшелері, ‰ймереттер, ќызмет
2) байланысы, ‰ймереттер, сµйлесу, басќару, ќызмет
3) тораптары, байланыс, бµлімшелері, ‰ймереттер, ќызмет
4) бµлімшелері, процесс, ќ±рылѓылары, тораптары, байланыс
5) дистанциясы, процесс, сµйлесу, ќ±рылѓылары, басќару

Задание #122
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓауларды жазыњыз:
«Тасымалдау процесін ±йымдастырумен теміржол бµлімшелерініњ барлыќ ж±мысы…. басќаруда телефондыќ байланыс мањызды рµл… ие.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) -ныњ, ге
2) – ны, – ге
3) – нда, -ге
4) -н, – ге
5) – н, -ѓа

Задание #123
Вопрос:
. Берілген сµздермен сµз тіркестерін ќ±рыњыз:
«Басќару учаскесі … , пойыз ќозѓалысы …, кезекті жоспар … ,
ж‰к ж±мысы … , бµлімшелік жол … , диспетчерлік басќару ….»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сан, график, тапсырмалар, кµлем, шек, орталыќтар
2) саны, графигі, тапсырмалары, кµлемі, шегі, орталыќтары
3) графигі, тапсырмалары, кµлемі, шегі, орталыќтары, саны
4) тапсырмалары, кµлемі, шегі, орталыќтары, саны, графигі
5) кµлемі, шегі, орталыќтары, саны, графигі, тапсырмалары

Задание #124
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓауларды ќойыњыз:
«Пойызды диспетчерлік байланыс пойыз диспетчерініњ кезекшісімен пойыз ќозѓалысы… басќару… арналѓан.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – на, -ѓа
2) – ѓа, – на
3) – нда, – нде
4) -н, -ѓа
5) – н, -ге

Задание #125
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµз тіркестерін ќазаќ тіліне аударыњыз. «Пойызды диспетчерлік байланыс пойыз ќозѓалысын (используется для оперативного управления)»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) басќаруѓа арналѓан
2) жедел басќару ‰шін ќолданылады
3) ќауіпсіздігін жоѓарылатады
4) орындалуына жауап береді
5) басшылыќты ќамтамасыз ету ‰шін арналѓан

Задание #126
Вопрос:
Бірт‰бірлес сµздерді табыњыз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бай, байланыс, байлау
2) ‰ймереттер, ѓимараттар
3) аралыќ, жоларалыќ, станцияаралыќ
4) ќолданылады, пайдаланылады
5) тіке, кері

Задание #127
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «Цепи перегонной связи»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) станцияаралыќ байланыс тізбектері
2) аралыќ байланысты ±йымдастыру
3) аралыќ байланыс тізбектері
4) арнайы желелі кешен
5) аралыќ тізбектер

Задание #128
Вопрос:
Радиотолќындардыњ кµмегімен єрт‰рлі араќашыќтыќтаѓы аќпараттардыњ алмасуына арналѓан электробайланыстыњ т‰рі ќалай аталады?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пойыздыќ байланыс
2) диспетчерлік байланыс
3) радиобайланыс
4) телеграфтыќ байланыс
5) телефондыќ байланыс

Задание #129
Вопрос:
Берілген сµздерден зат есім табыњыз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) электромагниттік, ќарапайым, єрт‰рлі
2) екі, жаќты, байланыс, болуы, ‰шін
3) тарату, ќабылдау, µткізу, ќондыру
4) сєулеленеді, сєулелендірген, сєулелендіретін
5) таратќыш, ќабылдаѓыш, µткізгіш, ќондырѓы

Задание #130
Вопрос:
Радиобайланысты ж‰зеге асыру ‰шін ќандай станциялар ќажет?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) мачталарѓа ілінген, жерден оќшауланѓан
2) антенна
3) тербеліс контуры, электормагниттік толќындарды шыѓару жєне тарату
4) таратушы жєне ќабылдаушы радиостанциялар
5) жиілігі жоѓары арнайы генератордан жиілігі жоѓары ауыспалы тоќ

Задание #131
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµз тіркестерін ќазаќ тіліне аударыњыз:
«Екі жаќты байланыс болуы ‰шін єрбір радиостанция (из распределителя и приемника) т±руы керек.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) таратушыдан жєне ќабылдаушыдан
2) таратушыден жєне ќабылдаушыден
3) таратушыдыњ жєне ќабылдаушыдыњ
4) таратушыда жєне ќабылдаушыда
5) таратушыдан жєне ќабылдаушыда

Задание #132
Вопрос:
Пойыздыќ радиобайланыс не ‰шін арналѓан?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пойыз ќозѓалысын реттеу ‰шін арналѓан
2) пойыз диспетчерініњ сµйлесулеріне арналѓан
3) станция кезекшілерініњ сµйлесулеріне арналѓан
4) станциялар арасында байланыс орнату ‰шін
5) депо кезекшлерніњ сµйлесулеріне арналѓан

Задание #133
Вопрос:
Ењ кењ тараѓан радиостанцияныњ т‰рі ќандай?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) РВ-2М , РВ-2.2М, РВС-2
2) РВ-1М РВ-1.1М, РВС-1
3) Ќазаќ радиосы, Русское радио
4) FM, HS, Орда
5) Дала FM,

Задание #134
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµз тіркесін ќазаќ тіліне аударып жазыњыз: «Темір жолдардыњ барлыќ телімдері (поездной радиосвязью) жабдыќталуы тиіс.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пойыздыќ радиобайланыста
2) пойыздыќ радиобайланыстыњ
3) пойыздыќ радиобайланыспен
4) пойыздыќ радиобайланыстан
5) пойыздыќ радиобайланысты

Задание #135
Вопрос:
Стансаларда электр ќуаты арќылы стрелкалар мен баѓдаршамдарды басќарудыњ орталыќтандырылѓан ж‰йесі деген не?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) диспетчерлік орталыќтандыру
2) техникалыќ пайдалану ережесі
3) электрлік орталыќтандыру
4) автоматты блоктау
5) автоматты жартылай блоктау

Задание #136
Вопрос:
Берілген сµздерден сµз тіркестерін ќ±рыњыз: «басќару, орталыќтандыру, ж‰йе»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) басќаруѓа орталыќтандыру ж‰йе
2) басќарудыњ орталыќтандыру ж‰йе
3) басќарудыњ орталыќтандыру ж‰йе
4) басќару орталыќтандырудыњ ж‰йесі
5) басќаруды орталыќтандыру ж‰йесі

Задание #137
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «электрические рельсовые цепи»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) электрлік тізбектер
2) электрлік т‰йіспе тізбектері
3) электрлік рельс тізбектері
4) электрлік орталыќтандыру
5) электрлік станциялар

Задание #138
Вопрос:
Ќажетті септік жалѓаударды ќойыњыз«ЭО ќ±рылѓылар ж±мысы… ќойылатын негізгі талаптар – стрелкалар мен баѓдаршамныњ µзара т±йыќтауы… ќамтамасыз ету.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) – не, -н
2) – не, -н
3) – ѓа, -ге
4) – ге, -ѓа
5) – ныњ, на

Задание #139
Вопрос:
Сµйлемді аяќтањыз: «ЭО постылыќ ќ±рылѓыларына жатады: – маршруттарды беру мен сигналдарды ашу бойынша ќажетті баќылау ќызметтерін … ….»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ж‰зеге асыратын реле мен µзге де аспаптар
2) арналѓан аккумулятор батареялары
3) арналѓан басќару пульті
4) электрмен ќоректендірудіњ электрк‰штік жабдыќтары
5) жарыќ табло

Задание #140
Вопрос:
Орталыќ постыныњ басќару объектілерімен байланысу тєсілі бойынша ЭО ж‰йелері ќандай топќа бµлінеді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тура баќылатын жєне басќарылатын
2) кері басќарылатын жєне баќыланатын
3) тура басќарылмайтын жєне баќылбайтын
4) тура басќарылатын жєне баќыланатын
5) басќарылатын жєне баќыланатын

Задание #141
Вопрос:
Электр жетегі ток кµзін пайдалану бойынша ќалай бµлінеді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тез ж±мыс істейтін, ќалыпты ж±мыс істейтін, баяу єрекет етуші
2) т±раќты ток кернеуі, айнымалы ток кернеуі
3) электромеханикалыќ; электропневматикалыќ; электрогидравликалыќ
4) негізгі; б±рылѓан
5) оњ жєне теріс

Задание #142
Вопрос:
Электр жетегі б±рмалы баѓыттаманы ауыстыру уаќытына байланысты ќалай бµлінеді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тез ж±мыс істейтін, ќалыпты ж±мыс істейтін, баяу єрекет етуші
2) т±раќты ток кернеуі, айнымалы ток кернеуі
3) электромеханикалыќ; электропневматикалыќ; электрогидравликалыќ
4) негізгі; б±рылѓан
5) оњ жєне теріс

Задание #143
Вопрос:
Электр жетегі электр ќозѓалтќыш типі бойынша ќалай бµлінеді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тез ж±мыс істейтін, ќалыпты ж±мыс істейтін, баяу єрекет етуші
2) т±раќты ток кернеуі, айнымалы ток кернеуі
3) электромеханикалыќ; электропневматикалыќ; электрогидравликалыќ
4) негізгі; б±рылѓан
5) оњ жєне теріс

Задание #144
Вопрос:
Станциядаѓы баѓыттамалар ќандай жаѓдайѓа ие?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) тез ж±мыс істейтін, ќалыпты ж±мыс істейтін, баяу єрекет етуші
2) т±раќты ток кернеуі, айнымалы ток кернеуі
3) электромеханикалыќ; электропневматикалыќ; электрогидравликалыќ
4) негізгі; б±рылѓан
5) сол жєне оњ

Задание #145
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «аппаратура управления, релейная аппаратура, стрелочные электроприводы»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баќылау аппаратурасы, релелі аппаратура, баѓаттымалы электржетек
2) басќару аппаратурасы, релелі аппаратура, баѓаттымалы электржетек
3) баѓдаршамдар, электрлік рельс тізбектері, ќоректендіру кµздері
4) басќару аппаратурасы, релелі аппаратура, кабель желілері
5) баѓдаршамдар, электрлік рельс тізбектері, баѓыттамалы жетек

Задание #146
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «светофоры, электрические рельсовые цепи, кабельные сети, источники питания»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баќылау аппаратурасы, релелі аппаратура, баѓаттымалы электржетек
2) басќару аппаратурасы, релелі аппаратура, баѓаттымалы электржетек
3) баѓдаршамдар, электрлік рельс тізбектері, кабель желілері, ќоректендіру кµздері
4) басќару аппаратурасы, релелі аппаратура, кабель желілері
5) басќару аппаратурасы, релелі аппаратура, кабель желілері

Задание #147
Вопрос:
Стрелкалар мен баѓдаршамдарды басќару принципі бойынша релелі орталыќтандыру ќандай ж‰йелерге бµлінеді?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жеке басќару жєне маршрутты басќару
2) жергілікті жєне орталыќ басќару
3) маршрутты басќару жєне станция арќылы басќару
4) тура басќару жєне кодпен басќару
5) басќару аппаратурасымен жєне релелі аппаратурамен басќару

Задание #148
Вопрос:
Ќазаќ тіліне аударыњыз: «подшипник стрелочных переводов»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баѓыттамалы б±рманыњ мойынтірегі
2) стрелкалар мен баѓдаршамдардыњ µзара т‰йісуі
3) орналасу, т‰йісу, ажырау с±лбалары
4) станса мойынтірегініњ µткізгіштік ќабілеті
5) баќылау, т‰йісу жєне ажырау ќ±рылѓылары

Задание #149
Вопрос:
Жаќша ішіндегі сµз тіркесін ќазаќ тіліне аударыњыз:
«Егер орталыќтандыруда аппаратураныњ блокты монтажын ќолданады, онда оны (блочно-маршрутно-релейная централизация) деп атаймыз.»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) блокты-баѓыттамалы-релелі орталыќтандыру
2) блоктау- маршрутты-релелі орталыќтандыру
3) блокты-маршрутты-релелі орталыќтандыру
4) блоктау – маршруттау-релелі орталыќтандыру
5) блок-маршрут-реле орталыќтандыру

Задание #150
Вопрос:
Сµйлемді аяќтањыз: «Ірі стансаларда маршруттарды орналастыруды ќысќарту ‰шін маршруттыќ басќару … .»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ж‰зеге асырылады
2) ќолданылады
3) аталады
4) іске асады
5) арттырады

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 5;
2) (1 б.) Верные ответы: 2;
3) (1 б.) Верные ответы: 3;
4) (1 б.) Верные ответы: 2;
5) (1 б.) Верные ответы: 3;
6) (1 б.) Верные ответы: 2;
7) (1 б.) Верные ответы: 1;
8) (1 б.) Верные ответы: 1;
9) (1 б.) Верные ответы: 4;
10) (1 б.) Верные ответы: 1;
11) (1 б.) Верные ответы: 3;
12) (1 б.) Верные ответы: 2;
13) (1 б.) Верные ответы: 1;
14) (1 б.) Верные ответы: 3;
15) (1 б.) Верные ответы: 1;
16) (1 б.) Верные ответы: 4;
17) (1 б.) Верные ответы: 2;
18) (1 б.) Верные ответы: 1;
19) (1 б.) Верные ответы: 2;
20) (1 б.) Верные ответы: 2;
21) (1 б.) Верные ответы: 2;
22) (1 б.) Верные ответы: 2;
23) (1 б.) Верные ответы: 3;
24) (1 б.) Верные ответы: 5;
25) (1 б.) Верные ответы: 1;
26) (1 б.) Верные ответы: 2;
27) (1 б.) Верные ответы: 3;
28) (1 б.) Верные ответы: 1;
29) (1 б.) Верные ответы: 4;
30) (1 б.) Верные ответы: 1;
31) (1 б.) Верные ответы: 2;
32) (1 б.) Верные ответы: 5;
33) (1 б.) Верные ответы: 3;
34) (1 б.) Верные ответы: 2;
35) (1 б.) Верные ответы: 4;
36) (1 б.) Верные ответы: 1;
37) (1 б.) Верные ответы: 1;
38) (1 б.) Верные ответы: 2;
39) (1 б.) Верные ответы: 3;
40) (1 б.) Верные ответы: 2;
41) (1 б.) Верные ответы: 2;
42) (1 б.) Верные ответы: 1;
43) (1 б.) Верные ответы: 2;
44) (1 б.) Верные ответы: 2;
45) (1 б.) Верные ответы: 1;
46) (1 б.) Верные ответы: 4;
47) (1 б.) Верные ответы: 2;
48) (1 б.) Верные ответы: 3;
49) (1 б.) Верные ответы: 5;
50) (1 б.) Верные ответы: 1;
51) (1 б.) Верные ответы: 2;
52) (1 б.) Верные ответы: 2;
53) (1 б.) Верные ответы: 1;
54) (1 б.) Верные ответы: 4;
55) (1 б.) Верные ответы: 3;
56) (1 б.) Верные ответы: 1;
57) (1 б.) Верные ответы: 5;
58) (1 б.) Верные ответы: 1;
59) (1 б.) Верные ответы: 2;
60) (1 б.) Верные ответы: 3;
61) (1 б.) Верные ответы: 1;
62) (1 б.) Верные ответы: 1;
63) (1 б.) Верные ответы: 1;
64) (1 б.) Верные ответы: 1;
65) (1 б.) Верные ответы: 1;
66) (1 б.) Верные ответы: 4;
67) (1 б.) Верные ответы: 5;
68) (1 б.) Верные ответы: 4;
69) (1 б.) Верные ответы: 3;
70) (1 б.) Верные ответы: 3;
71) (1 б.) Верные ответы: 1;
72) (1 б.) Верные ответы: 2;
73) (1 б.) Верные ответы: 1;
74) (1 б.) Верные ответы: 3;
75) (1 б.) Верные ответы: 4;
76) (1 б.) Верные ответы: 1;
77) (1 б.) Верные ответы: 2;
78) (1 б.) Верные ответы: 5;
79) (1 б.) Верные ответы: 3;
80) (1 б.) Верные ответы: 2;
81) (1 б.) Верные ответы: 4;
82) (1 б.) Верные ответы: 5;
83) (1 б.) Верные ответы: 1;
84) (1 б.) Верные ответы: 1;
85) (1 б.) Верные ответы: 3;
86) (1 б.) Верные ответы: 2;
87) (1 б.) Верные ответы: 5;
88) (1 б.) Верные ответы: 3;
89) (1 б.) Верные ответы: 1;
90) (1 б.) Верные ответы: 4;
91) (1 б.) Верные ответы: 5;
92) (1 б.) Верные ответы: 2;
93) (1 б.) Верные ответы: 3;
94) (1 б.) Верные ответы: 5;
95) (1 б.) Верные ответы: 3;
96) (1 б.) Верные ответы: 2;
97) (1 б.) Верные ответы: 2;
98) (1 б.) Верные ответы: 5;
99) (1 б.) Верные ответы: 1;
100) (1 б.) Верные ответы: 3;
101) (1 б.) Верные ответы: 4;
102) (1 б.) Верные ответы: 2;
103) (1 б.) Верные ответы: 4;
104) (1 б.) Верные ответы: 1;
105) (1 б.) Верные ответы: 2;
106) (1 б.) Верные ответы: 1;
107) (1 б.) Верные ответы: 2;
108) (1 б.) Верные ответы: 3;
109) (1 б.) Верные ответы: 1;
110) (1 б.) Верные ответы: 2;
111) (1 б.) Верные ответы: 3;
112) (1 б.) Верные ответы: 4;
113) (1 б.) Верные ответы: 1;
114) (1 б.) Верные ответы: 1;
115) (1 б.) Верные ответы: 2;
116) (1 б.) Верные ответы: 1;
117) (1 б.) Верные ответы: 3;
118) (1 б.) Верные ответы: 1;
119) (1 б.) Верные ответы: 2;
120) (1 б.) Верные ответы: 4;
121) (1 б.) Верные ответы: 2;
122) (1 б.) Верные ответы: 4;
123) (1 б.) Верные ответы: 2;
124) (1 б.) Верные ответы: 4;
125) (1 б.) Верные ответы: 2;
126) (1 б.) Верные ответы: 3;
127) (1 б.) Верные ответы: 3;
128) (1 б.) Верные ответы: 3;
129) (1 б.) Верные ответы: 5;
130) (1 б.) Верные ответы: 4;
131) (1 б.) Верные ответы: 1;
132) (1 б.) Верные ответы: 1;
133) (1 б.) Верные ответы: 2;
134) (1 б.) Верные ответы: 3;
135) (1 б.) Верные ответы: 3;
136) (1 б.) Верные ответы: 5;
137) (1 б.) Верные ответы: 3;
138) (1 б.) Верные ответы: 2;
139) (1 б.) Верные ответы: 1;
140) (1 б.) Верные ответы: 4;
141) (1 б.) Верные ответы: 3;
142) (1 б.) Верные ответы: 1;
143) (1 б.) Верные ответы: 2;
144) (1 б.) Верные ответы: 4;
145) (1 б.) Верные ответы: 2;
146) (1 б.) Верные ответы: 3;
147) (1 б.) Верные ответы: 1;
148) (1 б.) Верные ответы: 1;
149) (1 б.) Верные ответы: 3;
150) (1 б.) Верные ответы: 2;

Конец

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Администратор ресурса

Здравствуйте. Если у Вас возникают какие-либо вопросы касательно работы сайта, то вы можете написать на электронную почту admin@learn-more.kz
Комментарии: 24Публикации: 275Регистрация: 25-01-2017

Добавить комментарий