Учебная практика по “Web программирование и Internet технологии”

 

«Веб-бағдарламалау және Интернет-технологиялар» оқу тәжірибенің

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру (турлері бойынша)»

мамандығы үшін 2017 – 2018 оқу жылына арналған

КҮНТІЗБЕЛІК – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің

авторлық бағдарлама негізінде құралған

№ ___ хаттама «___» ____ 20___ ж.

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебной практике «Web программирование и Internet технологии»

для специальности  1304000 «Вычислительная техника  и программное обеспечение (по видам)»

на 2017 – 2018 учебный год

составлен на авторской рабочей программы

протокол № ___ от «___» _____20___ г.

 

 

 

 

Оқу жылына жоспарлаған сағат саны

планируется  число часов на год

180
оның ішінде практикалық-лабораториялық жұмыстар

в том числе лабораторно-практические работы

180
оның ішінде бақылау жұмысы

в том числе контрольные работы

оқу жоспары бойынша

по учебному плану

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлімнің тақырыбы және атауы,  тақырыпқа берілген сағат саны, зертханалық және бақылау жұмыстары және қайталау материалдары

 

Названия разделов и тем, количество часов, отведенных по разделу, включая контрольные, лабораторные, предусмотренные программой, а также материал повторения

Сағат

саны

 

 

 

Кол-во учебн. часов

Топ және өткізілетін күні

 

 

Группа и дата занятий

Сабақ түрі

 

 

 

 

Вид занятий

Үйге берілетін тапсырма жұмысы

 

 

Домашнее задание

Сабаққа пайдаланатын көрнекі кұралдар

 

Оборудование, намечаемое к использованию на уроке

Раздел 1. Концепция создания веб-сайтов
1-2 Введение. Понятие сайт. Виды сайтов 2 Практическое ЛР-1 ПК, Материал раздаточный
3-4 Характеристика видов сайта 2 Практическое ЛР-2 ПК, Материал раздаточный
5-6 Этапы разработки сайтов 2 Практическое ЛР-3 ПК, Материал раздаточный
7-8 Используемые средства при создании концепции сайта 2 Практическое ЛР-4 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 8
Раздел 2. Веб – дизайн (юзабилити, UI)
9-10 Введение в веб-дизайн. Понятие 2 Практическое ЛР-5 ПК, Материал раздаточный
11-12 Основы веб-дизайна 2 Практическое ЛР-6 ПК, Материал раздаточный
13-14 Используемые средства для веб-дизайна 2 Практическое ЛР-7 ПК, Материал раздаточный
15-16 Веб-дизайн проекта сайта 2 Практическое ЛР-8 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 8
Раздел 3 Разработка Веб-страниц (HTML верстка)
17-18 Введение HTML,теги 2 Практическое ЛР-9 ПК, Материал раздаточный
19-20 Оформление текста на странице 2 Практическое ЛР-10 ПК, Материал раздаточный
21-22 Оформление элементов на странице 2 Практическое ЛР-11 ПК, Материал раздаточный
23-24 Разметка проекта на странице 2 Практическое ЛР-12 ПК, Материал раздаточный
25-26 Введение в CSS 2 Практическое ЛР-13 ПК, Материал раздаточный
27-28 Основные понятия CSS 2 Практическое ЛР-14 ПК, Материал раздаточный
29-30 Основные понятия CSS 2 Практическое ЛР-15 ПК, Материал раздаточный
31-32 Оформление страницы средствами CSS 2 Практическое ЛР-16 ПК, Материал раздаточный
33-34 Оформление страницы средствами CSS 2 Практическое ЛР-17 ПК, Материал раздаточный
35-36 Оформление страницы средствами CSS 2 Практическое ЛР-18 ПК, Материал раздаточный
37-38 Оформление страницы средствами CSS 2 Практическое ЛР-19 ПК, Материал раздаточный
39-40 Селекторы, ID 2 Практическое ЛР-20 ПК, Материал раздаточный
41-42 Селекторы, ID 2 Практическое ЛР-21 ПК, Материал раздаточный
43-44 Селекторы, ID 2 Практическое ЛР-22 ПК, Материал раздаточный
45-46 Оформление проекта на странице 2 Практическое ЛР-23 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 30
Раздел 4. Разработка интерактивных Веб-страниц  (Java Script)
47-48 Введение в JavaScript 2 Практическое ЛР-24 ПК, Материал раздаточный
49-50 Основы JavaScript 2 Практическое ЛР-25 ПК, Материал раздаточный
51-52 Переменные в JavaScript 2 Практическое ЛР-26 ПК, Материал раздаточный
53-54 Операторы в JavaScript 2 Практическое ЛР-27 ПК, Материал раздаточный
55-56 Решение задач в JavaScript 2 Практическое ЛР-28 ПК, Материал раздаточный
57-58 Написание элементов проекта на JavaScript 2 Практическое ЛР-29 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 12
Раздел 5. Веб графика и анимация (Flash)
59-60 Введение в веб-графику и анимацию 2 Практическое ЛР-30 ПК, Материал раздаточный
61-62 Основные понятия веб-графики и анимации 2 Практическое ЛР-31 ПК, Материал раздаточный
63-64 Разработка анимации в среде разрабокти 2 Практическое ЛР-32 ПК, Материал раздаточный
65-66 Разработка анимации в среде разрабокти 2 Практическое ЛР-33 ПК, Материал раздаточный
67-68 Разработка анимации в среде разрабокти 2 Практическое ЛР-34 ПК, Материал раздаточный
69-70 Разработка анимации в среде разрабокти 2 Практическое ЛР-35 ПК, Материал раздаточный
71-72 Разработка анимации в среде разрабокти 2 Практическое ЛР-36 ПК, Материал раздаточный
73-74 Разработка анимации для проекта 2 Практическое ЛР-37 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 16
Раздел 6. Постановка в Flash
75-76 Введение во Flash 2 Практическое ЛР-38 ПК, Материал раздаточный
77-78 Основы использования  Flash на сайте 2 Практическое ЛР-39 ПК, Материал раздаточный
79-80 Использование Flash на сайте 2 Практическое ЛР-40 ПК, Материал раздаточный
81-82 Использование Flash на сайте 2 Практическое ЛР-41 ПК, Материал раздаточный
83-84 Использование Flash на сайте 2 Практическое ЛР-42 ПК, Материал раздаточный
85-86 Использование Flash на сайте 2 Практическое ЛР-43 ПК, Материал раздаточный
87-88 Использование Flash на сайте 2 Практическое ЛР-44 ПК, Материал раздаточный
89-90 Использование Flash в проекте 2 Практическое ЛР-45 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 16
Раздел 7. Использование фреймворка Bootstrap
91-92 Введение в фреймворк Bootstrap 2 Практическое ЛР-46 ПК, Материал раздаточный
93-94 Введение в фреймворк Bootstrap 2 Практическое ЛР-47 ПК, Материал раздаточный
95-96 Основы фреймворка Bootstrap 2 Практическое ЛР-48 ПК, Материал раздаточный
97-98 Основы фреймворка Bootstrap 2 Практическое ЛР-49 ПК, Материал раздаточный
99-100 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-50 ПК, Материал раздаточный
101-102 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-51 ПК, Материал раздаточный
103-104 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-52 ПК, Материал раздаточный
105-106 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-53 ПК, Материал раздаточный
107-108 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-54 ПК, Материал раздаточный
109-110 Разработка страниц на фреймворке Bootstrap 2 Практическое ЛР-55 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 20
Раздел 8. Разработка веб-сайта с помощью CMS
111-112 Что такое CMS. Виды CMS 2 Практическое ЛР-56 ПК, Материал раздаточный
113-114 CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-57 ПК, Материал раздаточный
115-116 CMS Joomla 2 Практическое ЛР-58 ПК, Материал раздаточный
117-118 CMS OpenCart 2 Практическое ЛР-59 ПК, Материал раздаточный
119-120 Локальный веб-сервер 2 Практическое ЛР-60 ПК, Материал раздаточный
121-122 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-61 ПК, Материал раздаточный
123-124 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-62 ПК, Материал раздаточный
125-126 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-63 ПК, Материал раздаточный
127-128 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-64 ПК, Материал раздаточный
129-130 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-65 ПК, Материал раздаточный
131-132 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-66 ПК, Материал раздаточный
133-134 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-67 ПК, Материал раздаточный
135-136 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-68 ПК, Материал раздаточный
137-138 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-69 ПК, Материал раздаточный
139-140 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-70 ПК, Материал раздаточный
141-142 Разработка сайта использованием CMS Wordpress 2 Практическое ЛР-71 ПК, Материал раздаточный
143-144 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-72 ПК, Материал раздаточный
145-146 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-73 ПК, Материал раздаточный
147-148 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-74 ПК, Материал раздаточный
149-150 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-75 ПК, Материал раздаточный
151-152 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-76 ПК, Материал раздаточный
153-154 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-77 ПК, Материал раздаточный
155-156 Разработка сайта использованием CMS Joomla 2 Практическое ЛР-78 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу 46
Раздел 9. Веб-портфолио (проект)
157-158 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-79 ПК, Материал раздаточный
159-160 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-80 ПК, Материал раздаточный
161-162 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-81 ПК, Материал раздаточный
163-164 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-82 ПК, Материал раздаточный
165-166 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-83 ПК, Материал раздаточный
167-168 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-84 ПК, Материал раздаточный
169-170 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-85 ПК, Материал раздаточный
171-172 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-86 ПК, Материал раздаточный
173-174 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-87 ПК, Материал раздаточный
175-176 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-88 ПК, Материал раздаточный
177-178 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-89 ПК, Материал раздаточный
179-180 Разработка проекта сайта 2 Практическое ЛР-90 ПК, Материал раздаточный
Итого по разделу – 24
Итоги по практике – 180 часов

 

 

Автор публикации

не в сети 2 недели

Администратор ресурса

Здравствуйте. Если у Вас возникают какие-либо вопросы касательно работы сайта, то вы можете написать на электронную почту admin@learn-more.kz
Комментарии: 24Публикации: 275Регистрация: 25-01-2017

Добавить комментарий